Bài tập
Mã bài tập Tên bài tập Tag #Solved
PT001
Tổng hai số nguyên Kỹ thuật lập trinh 873
PT002
Khoảng cách Euclid Kỹ thuật lập trinh 522
PT003
Chu vi và diện tích hình tròn Kỹ thuật lập trinh 56
PT004
Tích hai số Kỹ thuật lập trinh 92
PT005
Tính tuổi theo ngày Kỹ thuật lập trinh 51
PT006
Phân biệt vị trí tọa độ Kỹ thuật lập trinh 39
PT007
Phân biệt tam giác Kỹ thuật lập trinh 65
PT008
Giải phương trình bậc hai Kỹ thuật lập trinh 51
PT009
Công thức Heron Kỹ thuật lập trinh 573
PT010
Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn Kỹ thuật lập trinh 288
PT011
Diện tích tam giác theo góc Kỹ thuật lập trinh 48
PT012
In tháng bằng tiếng Anh Kỹ thuật lập trinh 64
PT013
Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 Kỹ thuật lập trinh 57
PT014
Giai thừa kép Kỹ thuật lập trinh 463
PT015
Vẽ tam giác Kỹ thuật lập trinh 21
PT016
Năm âm lịch nhuận Kỹ thuật lập trinh 288
PT017
Tổng các số trong khoảng Kỹ thuật lập trinh 23
PT018
Đếm chữ số chẵn Kỹ thuật lập trinh 32
PT019
Đếm chữ số lẻ Kỹ thuật lập trinh 28
PT020
Số chín nút Kỹ thuật lập trinh 24
PT021
Tổng các chữ số chẵn Kỹ thuật lập trinh 263
PT022
Năm nhuận Kỹ thuật lập trinh 21
PT023
Tam giác Floyd Kỹ thuật lập trinh 321
PT024
Số hệ 10 sang hệ 2 Kỹ thuật lập trinh 310
PT025
Khoảng cách của tập điểm Kỹ thuật lập trinh 2
PT026
Dấu của tích số Kỹ thuật lập trinh 21
PT027
Quy tắc quán Bar Kỹ thuật lập trinh 195
PT028
Số Ugly Kỹ thuật lập trinh 297
PT029
Số siêu may mắn Kỹ thuật lập trinh 3
PT030
Ước số của n giai thừa Kỹ thuật lập trinh 2
PT031
Tam giác Pascal Kỹ thuật lập trinh 175
PT032
Bắt cá đồng quê Kỹ thuật lập trinh 13
PT033
Tính lãi suất ngân hàng Kỹ thuật lập trinh 18
PT034
Tính giá trị đa thức Kỹ thuật lập trinh 13
PT035
Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó Kỹ thuật lập trinh 12
PT036
Giả thiết A Bach Kỹ thuật lập trinh 9
PT037
Tìm số nhỏ nhất Kỹ thuật lập trinh 21
PT038
Số bình phương đặc biệt Kỹ thuật lập trinh 202
PT039
Số nguyên tố lớn nhất trong dãy Kỹ thuật lập trinh 20
PT040
Số Armstrong Kỹ thuật lập trinh 139
PT041
Số Lucas Kỹ thuật lập trinh 180
PT042
Số mũ tịnh tiến Kỹ thuật lập trinh 157
PT043
Tổng của dãy số Kỹ thuật lập trinh 318
PT044
Liệt kê số nguyên tố Kỹ thuật lập trinh 18
PT045
Tìm số chính phương nhỏ nhất trong mảng Kỹ thuật lập trinh 22
PT046
Liệt kê số Kỹ thuật lập trinh 20
PT047
Đếm số lớn nhất Kỹ thuật lập trinh 18
PT048
Kiểm tra tính tăng dần Kỹ thuật lập trinh 544
PT049
Tìm vị trí chèn Kỹ thuật lập trinh 337
PT050
Trung bình cộng của dãy Kỹ thuật lập trinh 39
PT051
Chênh lệch min-max Kỹ thuật lập trinh 21
PT052
Khoảng cách giá trị Max-min Kỹ thuật lập trinh 10
PT053
Thứ hạng của các phần tử mảng Kỹ thuật lập trinh 11
PT054
Hiệu ứng Game Kỹ thuật lập trinh 8
PT055
Điền số Lucas Kỹ thuật lập trinh 13
PT056
Điền số dãy A135370 Kỹ thuật lập trinh 12
PT057
Sắp xếp mảng Kỹ thuật lập trinh 13
PT058
Ba phần tử lớn nhất Kỹ thuật lập trinh 11
PT059
Sắp xếp và liệt kê Kỹ thuật lập trinh 12
PT060
Tổng điểm top đầu Kỹ thuật lập trinh 9
PT061
Sắp xếp chẵn lẻ Kỹ thuật lập trinh 14
PT062
Tổng trên dòng của ma trận Kỹ thuật lập trinh 313
PT063
Tổng hai chéo ma trận Kỹ thuật lập trinh 28
PT064
Biến đổi ma trận Kỹ thuật lập trinh 10
PT065
Thống kê nguyên âm Kỹ thuật lập trinh 255
PT066
Chữ Hoa chữ thường Kỹ thuật lập trinh 259
PT067
Chuẩn hóa ký tự trắng Kỹ thuật lập trinh 200
PT068
Ký tự bị thiếu nhỏ nhất Kỹ thuật lập trinh 9
PT069
Số ký tự phân biệt Kỹ thuật lập trinh 7
PT070
Xâu có ký tự khác nhau Kỹ thuật lập trinh 9
PT071
Tần số xuất hiện ký tự Kỹ thuật lập trinh 337
PT072
Chữ số La Mã Kỹ thuật lập trinh 147
PT073
Nguyên liệu làm bánh Kỹ thuật lập trinh 140
PT074
Tìm từ dài nhất Kỹ thuật lập trinh 230
PT075
Số từ và từ dài nhất Kỹ thuật lập trinh 4
PT076
Tổng số trong xâu Kỹ thuật lập trinh 207
PT077
Lọc số nguyên tố trong xâu Kỹ thuật lập trinh 7
PT078
Số nhỏ nhất trong xâu Kỹ thuật lập trinh 7
PT079
Làm đẹp họ tên Kỹ thuật lập trinh 450
PT080
Đảo xâu và so sánh Kỹ thuật lập trinh 1
PT081
Cộng hai số nguyên lớn Kỹ thuật lập trinh 30
PT082
Hóa đơn tiền điện Kỹ thuật lập trinh 345
PT083
Xử lý xâu dấu phẩy Kỹ thuật lập trinh 9
PT084
Xóa comment trong code Kỹ thuật lập trinh 170
PT085
Trộn xâu mật khẩu Kỹ thuật lập trinh 10
PT086
Xoay trái xâu Kỹ thuật lập trinh 231
PT087
Mã hóa xoay vòng Kỹ thuật lập trinh 184
PT088
Xâu Multigram Kỹ thuật lập trinh 2
PT089
Xâu lặp Kỹ thuật lập trinh 0
PT090
Xâu pangram Kỹ thuật lập trinh 261
PT091
Xâu AZ Kỹ thuật lập trinh 8
PT092
Xâu palindrome Kỹ thuật lập trinh 196
PT093
Xâu camelCase Kỹ thuật lập trinh 227
PT094
Danh sách Email Kỹ thuật lập trinh 329
PT095
Sắp xếp danh sách họ tên Kỹ thuật lập trinh 2
PT096
Lũy thừa lớn nhất Kỹ thuật lập trinh 3
PT097
Số có ba chữ số Kỹ thuật lập trinh 169
PT098
Tổng của tích ba số liên tiếp Kỹ thuật lập trinh 9
PT099
Số đẹp dễ nhớ Kỹ thuật lập trinh 3
PT100
Âm dương Kỹ thuật lập trinh 3
Chat - 0 kết nối