Bài tập
Mã bài tập Tên bài tập Tag #Solved
PT001
Tổng hai số nguyên Kỹ thuật lập trinh 918
PT002
Khoảng cách Euclid Kỹ thuật lập trinh 551
PT004
Tích hai số Kỹ thuật lập trinh 140
PT005
Tính tuổi theo ngày Kỹ thuật lập trinh 90
PT006
Phân biệt vị trí tọa độ Kỹ thuật lập trinh 62
PT007
Phân biệt tam giác Kỹ thuật lập trinh 98
PT008
Giải phương trình bậc hai Kỹ thuật lập trinh 70
PT009
Công thức Heron Kỹ thuật lập trinh 593
PT010
Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn Kỹ thuật lập trinh 300
PT011
Diện tích tam giác theo góc Kỹ thuật lập trinh 68
PT012
In tháng bằng tiếng Anh Kỹ thuật lập trinh 88
PT013
Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 Kỹ thuật lập trinh 83
PT014
Giai thừa kép Kỹ thuật lập trinh 486
PT015
Vẽ tam giác Kỹ thuật lập trinh 59
PT016
Năm âm lịch nhuận Kỹ thuật lập trinh 329
PT017
Tổng các số trong khoảng Kỹ thuật lập trinh 60
PT018
Đếm chữ số chẵn Kỹ thuật lập trinh 79
PT019
Đếm chữ số lẻ Kỹ thuật lập trinh 69
PT020
Số chín nút Kỹ thuật lập trinh 54
PT021
Tổng các chữ số chẵn Kỹ thuật lập trinh 296
PT022
Năm nhuận Kỹ thuật lập trinh 41
PT023
Tam giác Floyd Kỹ thuật lập trinh 336
PT024
Số hệ 10 sang hệ 2 Kỹ thuật lập trinh 337
PT025
Khoảng cách của tập điểm Kỹ thuật lập trinh 10
PT026
Dấu của tích số Kỹ thuật lập trinh 33
PT027
Quy tắc quán Bar Kỹ thuật lập trinh 198
PT028
Số Ugly Kỹ thuật lập trinh 306
PT029
Số siêu may mắn Kỹ thuật lập trinh 9
PT030
Ước số của n giai thừa Kỹ thuật lập trinh 10
PT031
Tam giác Pascal Kỹ thuật lập trinh 182
PT032
Bắt cá đồng quê Kỹ thuật lập trinh 21
PT033
Tính lãi suất ngân hàng Kỹ thuật lập trinh 30
PT034
Tính giá trị đa thức Kỹ thuật lập trinh 20
PT035
Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó Kỹ thuật lập trinh 24
PT036
Giả thiết A Bach Kỹ thuật lập trinh 16
PT037
Tìm số nhỏ nhất Kỹ thuật lập trinh 37
PT038
Số bình phương đặc biệt Kỹ thuật lập trinh 208
PT039
Số nguyên tố lớn nhất trong dãy Kỹ thuật lập trinh 36
PT040
Số Armstrong Kỹ thuật lập trinh 144
PT041
Số Lucas Kỹ thuật lập trinh 188
PT042
Số mũ tịnh tiến Kỹ thuật lập trinh 164
PT043
Tổng của dãy số Kỹ thuật lập trinh 332
PT044
Liệt kê số nguyên tố Kỹ thuật lập trinh 28
PT045
Tìm số chính phương nhỏ nhất trong mảng Kỹ thuật lập trinh 32
PT046
Liệt kê số Kỹ thuật lập trinh 34
PT047
Đếm số lớn nhất Kỹ thuật lập trinh 28
PT048
Kiểm tra tính tăng dần Kỹ thuật lập trinh 578
PT049
Tìm vị trí chèn Kỹ thuật lập trinh 369
PT050
Trung bình cộng của dãy Kỹ thuật lập trinh 46
PT051
Chênh lệch min-max Kỹ thuật lập trinh 32
PT052
Khoảng cách giá trị Max-min Kỹ thuật lập trinh 24
PT053
Thứ hạng của các phần tử mảng Kỹ thuật lập trinh 40
PT054
Hiệu ứng Game Kỹ thuật lập trinh 15
PT055
Điền số Lucas Kỹ thuật lập trinh 21
PT056
Điền số dãy A135370 Kỹ thuật lập trinh 25
PT057
Sắp xếp mảng Kỹ thuật lập trinh 25
PT058
Ba phần tử lớn nhất Kỹ thuật lập trinh 22
PT059
Sắp xếp và liệt kê Kỹ thuật lập trinh 21
PT060
Tổng điểm top đầu Kỹ thuật lập trinh 17
PT061
Sắp xếp chẵn lẻ Kỹ thuật lập trinh 30
PT062
Tổng trên dòng của ma trận Kỹ thuật lập trinh 321
PT063
Tổng hai chéo ma trận Kỹ thuật lập trinh 32
PT064
Biến đổi ma trận Kỹ thuật lập trinh 15
PT065
Thống kê nguyên âm Kỹ thuật lập trinh 263
PT066
Chữ Hoa chữ thường Kỹ thuật lập trinh 271
PT067
Chuẩn hóa ký tự trắng Kỹ thuật lập trinh 210
PT068
Ký tự bị thiếu nhỏ nhất Kỹ thuật lập trinh 15
PT069
Số ký tự phân biệt Kỹ thuật lập trinh 16
PT070
Xâu có ký tự khác nhau Kỹ thuật lập trinh 17
PT071
Tần số xuất hiện ký tự Kỹ thuật lập trinh 343
PT072
Chữ số La Mã Kỹ thuật lập trinh 152
PT073
Nguyên liệu làm bánh Kỹ thuật lập trinh 144
PT074
Tìm từ dài nhất Kỹ thuật lập trinh 235
PT075
Số từ và từ dài nhất Kỹ thuật lập trinh 9
PT076
Tổng số trong xâu Kỹ thuật lập trinh 212
PT077
Lọc số nguyên tố trong xâu Kỹ thuật lập trinh 11
PT078
Số nhỏ nhất trong xâu Kỹ thuật lập trinh 12
PT079
Làm đẹp họ tên Kỹ thuật lập trinh 459
PT080
Đảo xâu và so sánh Kỹ thuật lập trinh 5
PT081
Cộng hai số nguyên lớn Kỹ thuật lập trinh 35
PT082
Hóa đơn tiền điện Kỹ thuật lập trinh 351
PT083
Xử lý xâu dấu phẩy Kỹ thuật lập trinh 19
PT084
Xóa comment trong code Kỹ thuật lập trinh 175
PT085
Trộn xâu mật khẩu Kỹ thuật lập trinh 17
PT086
Xoay trái xâu Kỹ thuật lập trinh 238
PT087
Mã hóa xoay vòng Kỹ thuật lập trinh 188
PT088
Xâu Multigram Kỹ thuật lập trinh 4
PT089
Xâu lặp Kỹ thuật lập trinh 3
PT090
Xâu pangram Kỹ thuật lập trinh 268
PT091
Xâu AZ Kỹ thuật lập trinh 20
PT092
Xâu palindrome Kỹ thuật lập trinh 205
PT093
Xâu camelCase Kỹ thuật lập trinh 238
PT094
Danh sách Email Kỹ thuật lập trinh 337
PT095
Sắp xếp danh sách họ tên Kỹ thuật lập trinh 7
PT096
Lũy thừa lớn nhất Kỹ thuật lập trinh 6
PT097
Số có ba chữ số Kỹ thuật lập trinh 174
PT098
Tổng của tích ba số liên tiếp Kỹ thuật lập trinh 12
PT099
Số đẹp dễ nhớ Kỹ thuật lập trinh 6
PT100
Âm dương Kỹ thuật lập trinh 8
PT101
Số zero ở cuối Kỹ thuật lập trinh 2
Chat - 0 kết nối