Bài tập
Mã bài tập Tên bài tập Tag #Solved
PT1001
Cộng hai số nguyên a và b Kỹ thuật lập trình I 440
PT1002
Diện tích tam giác theo cạnh Kỹ thuật lập trình I 326
PT1003
Khoảng cách giữa hai điểm Kỹ thuật lập trình I 283
PT1004
Giai thừa kép Kỹ thuật lập trình I 236
PT1005
Biểu thức và hàm Kỹ thuật lập trình I 160
PT1006
Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn Kỹ thuật lập trình I 160
PT1007
Số không đẹp Kỹ thuật lập trình I 170
PT1008
Tính tổng 1 (PT1) Kỹ thuật lập trình I 84
PT1009
Tam giác Floyd Kỹ thuật lập trình I 171
PT1010
Tam giác Pascal Kỹ thuật lập trình I 101
PT1011
Chuyển đổi hệ 10 sang hệ 2 Kỹ thuật lập trình I 170
PT1012
Tính tổng 2 (PT1) Kỹ thuật lập trình I 111
PT1013
Tính tổng 3 (PT1) Kỹ thuật lập trình I 93
PT1014
Hàm pow Kỹ thuật lập trình I 101
PT1015
Hàm swap Kỹ thuật lập trình I 125
PT1016
Tổng các chữ số chẵn Kỹ thuật lập trình I 164
PT1017
Số bình phương đặc biệt Kỹ thuật lập trình I 99
PT1018
Số Armstrong Kỹ thuật lập trình I 92
PT1019
Hàm exp Kỹ thuật lập trình I 69
PT1020
Hàm đệ quy cho số Lucas Kỹ thuật lập trình I 93
PT1021
Số may mắn Kỹ thuật lập trình I 58
PT1022
Số Disa.. Kỹ thuật lập trình I 102
PT1023
Tổng của dãy số Kỹ thuật lập trình I 155
Chat - 0 kết nối