Bài tập
Mã bài tập Tên bài tập Tag #Solved
PT1001
Cộng hai số nguyên a và b Kỹ thuật lập trình I 566
PT1002
Diện tích tam giác theo cạnh Kỹ thuật lập trình I 412
PT1003
Khoảng cách giữa hai điểm Kỹ thuật lập trình I 362
PT1004
Giai thừa kép Kỹ thuật lập trình I 344
PT1005
Biểu thức và hàm Kỹ thuật lập trình I 190
PT1006
Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn Kỹ thuật lập trình I 207
PT1007
Số không đẹp Kỹ thuật lập trình I 228
PT1008
Tính tổng 1 (PT1) Kỹ thuật lập trình I 98
PT1009
Tam giác Floyd Kỹ thuật lập trình I 249
PT1010
Tam giác Pascal Kỹ thuật lập trình I 126
PT1011
Chuyển đổi hệ 10 sang hệ 2 Kỹ thuật lập trình I 201
PT1012
Tính tổng 2 (PT1) Kỹ thuật lập trình I 135
PT1013
Tính tổng 3 (PT1) Kỹ thuật lập trình I 105
PT1014
Hàm pow Kỹ thuật lập trình I 111
PT1015
Hàm swap Kỹ thuật lập trình I 145
PT1016
Tổng các chữ số chẵn Kỹ thuật lập trình I 190
PT1017
Số bình phương đặc biệt Kỹ thuật lập trình I 139
PT1018
Số Armstrong Kỹ thuật lập trình I 99
PT1019
Hàm exp Kỹ thuật lập trình I 74
PT1020
Hàm đệ quy cho số Lucas Kỹ thuật lập trình I 112
PT1021
Số may mắn Kỹ thuật lập trình I 62
PT1022
Số Disa.. Kỹ thuật lập trình I 111
PT1023
Tổng của dãy số Kỹ thuật lập trình I 173
Chat - 0 kết nối