Bài tập
Mã bài tập Tên bài tập Tag #Solved
PE1
Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 Kỹ thuật lập trình I 73
PE75
Tam giác vuông gấp bằng dây Kỹ thuật lập trình I 5
PT1001
Cộng hai số nguyên a và b Kỹ thuật lập trình I 633
PT1002
Diện tích tam giác theo cạnh Kỹ thuật lập trình I 446
PT1003
Khoảng cách giữa hai điểm Kỹ thuật lập trình I 396
PT1004
Giai thừa kép Kỹ thuật lập trình I 361
PT1005
Biểu thức và hàm Kỹ thuật lập trình I 204
PT1006
Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn Kỹ thuật lập trình I 222
PT1007
Số không đẹp Kỹ thuật lập trình I 242
PT1008
Tính tổng 1 (PT1) Kỹ thuật lập trình I 107
PT1009
Tam giác Floyd Kỹ thuật lập trình I 264
PT1010
Tam giác Pascal Kỹ thuật lập trình I 137
PT1011
Chuyển đổi hệ 10 sang hệ 2 Kỹ thuật lập trình I 226
PT1012
Tính tổng 2 (PT1) Kỹ thuật lập trình I 142
PT1013
Tính tổng 3 (PT1) Kỹ thuật lập trình I 113
PT1016
Tổng các chữ số chẵn Kỹ thuật lập trình I 199
PT1017
Số bình phương đặc biệt Kỹ thuật lập trình I 159
PT1018
Số Armstrong Kỹ thuật lập trình I 106
PT1020
Hàm đệ quy cho số Lucas Kỹ thuật lập trình I 131
PT1021
Số may mắn Kỹ thuật lập trình I 66
PT1022
Số Disa.. Kỹ thuật lập trình I 123
PT1023
Tổng của dãy số Kỹ thuật lập trình I 238
Chat - 0 kết nối