Bài tập
Bảng chấm bài
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
174761 08:59 - 06/03/2021 duongdat Khoảng cách giá trị Max-min C++ pending
174760 08:57 - 06/03/2021 20T1020110 Xoay trái xâu C++ run-error
174759 08:53 - 06/03/2021 20T1020110 Xoay trái xâu C++ run-error
174758 08:53 - 06/03/2021 duongdat Khoảng cách giá trị Max-min C++ wrong-answer
174757 08:44 - 06/03/2021 duongdat Khoảng cách giá trị Max-min C++ wrong-answer
174756 08:42 - 06/03/2021 20T1020110 Xoay trái xâu C++ timelimit
174755 08:42 - 06/03/2021 duongdat Khoảng cách giá trị Max-min C++ wrong-answer
174754 08:30 - 06/03/2021 binz Số hệ 10 sang hệ 2 C correct
174750 00:56 - 06/03/2021 20T1020095 Ký tự bị thiếu nhỏ nhất C++ wrong-answer
174749 00:45 - 06/03/2021 20T1020095 Ký tự bị thiếu nhỏ nhất C++ wrong-answer
174748 00:41 - 06/03/2021 20T1020095 Ký tự bị thiếu nhỏ nhất C++ wrong-answer
174747 00:25 - 06/03/2021 20T1020095 Ký tự bị thiếu nhỏ nhất C++ timelimit
174746 00:25 - 06/03/2021 20T1020095 Ký tự bị thiếu nhỏ nhất C++ run-error
174744 00:16 - 06/03/2021 20T1020095 Ký tự bị thiếu nhỏ nhất C++ run-error
174743 23:48 - 05/03/2021 20T1020095 Ký tự bị thiếu nhỏ nhất C++ run-error
174742 23:44 - 05/03/2021 20T1020095 Ký tự bị thiếu nhỏ nhất C++ run-error
174741 23:41 - 05/03/2021 20T1020095 Ký tự bị thiếu nhỏ nhất C++ run-error
174740 22:36 - 05/03/2021 Badmoonrising Phân biệt vị trí tọa độ C correct
174739 22:35 - 05/03/2021 Badmoonrising Phân biệt vị trí tọa độ C wrong-answer
174738 22:33 - 05/03/2021 Badmoonrising Phân biệt vị trí tọa độ C wrong-answer
174737 22:31 - 05/03/2021 Badmoonrising Phân biệt vị trí tọa độ C wrong-answer
174733 22:08 - 05/03/2021 20T1020577 Làm đẹp họ tên C++ correct
174731 22:06 - 05/03/2021 Badmoonrising Tích hai số C correct
174730 22:04 - 05/03/2021 Badmoonrising Tích hai số C wrong-answer
174729 21:54 - 05/03/2021 Badmoonrising Tổng hai số nguyên C correct
174728 21:45 - 05/03/2021 20T1020056 Xoay trái xâu C run-error
174727 21:42 - 05/03/2021 20T1020056 Xoay trái xâu C run-error
174726 21:40 - 05/03/2021 20T1020056 Xoay trái xâu C run-error
174725 21:39 - 05/03/2021 20T1020056 Xoay trái xâu C run-error
174724 21:38 - 05/03/2021 20T1020577 Số nhỏ nhất trong xâu C++ correct
174723 21:34 - 05/03/2021 20T1020056 Xoay trái xâu C run-error
174722 21:32 - 05/03/2021 20T1020577 Lọc số nguyên tố trong xâu C++ correct
174721 21:19 - 05/03/2021 20T1020577 Tổng số trong xâu C++ correct
174719 21:09 - 05/03/2021 20T1020056 Trộn xâu mật khẩu C correct
174718 21:03 - 05/03/2021 20T1020577 Tổng số trong xâu C++ compiler-error
174717 20:41 - 05/03/2021 20T1020056 Xóa comment trong code C correct
174716 20:39 - 05/03/2021 20T1020056 Xóa comment trong code C run-error
174715 20:33 - 05/03/2021 20T1080009 Số từ và từ dài nhất C++ correct
174714 20:31 - 05/03/2021 20T1080009 Số từ và từ dài nhất C++ wrong-answer
174713 20:25 - 05/03/2021 20T1080009 Xâu có ký tự khác nhau C++ correct
174712 20:18 - 05/03/2021 20T1020293 Tìm từ dài nhất C++ correct
174711 20:17 - 05/03/2021 20T1020293 Tìm từ dài nhất C++ wrong-answer
174710 20:15 - 05/03/2021 20T1020293 Số từ và từ dài nhất C++ correct
174709 20:02 - 05/03/2021 20T1020293 Số từ và từ dài nhất C++ wrong-answer
174708 20:00 - 05/03/2021 20T1020293 Số từ và từ dài nhất C++ wrong-answer
174706 18:48 - 05/03/2021 20T1020639 Xâu có ký tự khác nhau C++ correct
174705 18:46 - 05/03/2021 20T1020639 Chuẩn hóa ký tự trắng C++ correct
174704 18:45 - 05/03/2021 20T1020639 Chuẩn hóa ký tự trắng C++ correct
174703 18:44 - 05/03/2021 20T1020639 Chuẩn hóa ký tự trắng C++ wrong-answer
174702 18:43 - 05/03/2021 20T1020639 Số từ và từ dài nhất C++ correct
Chat - 0 kết nối