Bài tập
Bảng chấm bài
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
81056 18:59 - 15/12/2018 Duyen Chữ Hoa chữ thường C++ correct
81055 18:56 - 15/12/2018 nale2000 Chữ Hoa chữ thường C++ correct
81054 18:54 - 15/12/2018 nale2000 Chữ Hoa chữ thường C++ wrong-answer
81053 18:54 - 15/12/2018 Kissthebabysky1303 Xâu pangram C++ correct
81052 18:51 - 15/12/2018 nale2000 Chữ Hoa chữ thường C++ compiler-error
81051 18:49 - 15/12/2018 Duyen Chữ Hoa chữ thường C++ compiler-error
81050 18:48 - 15/12/2018 Duyen Chữ Hoa chữ thường C++ compiler-error
81049 18:48 - 15/12/2018 lyhenry Chữ Hoa chữ thường C++ correct
81048 18:47 - 15/12/2018 Kissthebabysky1303 Xâu pangram C++ wrong-answer
81047 18:45 - 15/12/2018 Duyen Chữ Hoa chữ thường C++ wrong-answer
81046 18:44 - 15/12/2018 haicsht Xâu pangram C++ run-error
81045 18:42 - 15/12/2018 nale2000 Chữ Hoa chữ thường C++ wrong-answer
81044 18:37 - 15/12/2018 nglan112 Xâu pangram C++ wrong-answer
81043 18:32 - 15/12/2018 iiiiiii125478 Chữ Hoa chữ thường GNU C++ 14 correct
81042 18:25 - 15/12/2018 haicsht Chữ Hoa chữ thường C++ correct
81041 18:21 - 15/12/2018 nglan112 Chữ Hoa chữ thường C++ correct
81040 18:20 - 15/12/2018 nguyen919 Chữ Hoa chữ thường C++ correct
81039 18:20 - 15/12/2018 nguyen919 Chữ Hoa chữ thường C++ correct
81038 18:18 - 15/12/2018 iiiiiii125478 Chữ Hoa chữ thường GNU C++ 14 correct
81037 17:49 - 15/12/2018 Kissthebabysky1303 Chữ Hoa chữ thường C++ correct
81036 16:51 - 15/12/2018 Kissthebabysky1303 Hàm exp C++ wrong-answer
81025 23:59 - 14/12/2018 Kissthebabysky1303 Hàm exp C++ wrong-answer
81022 23:27 - 14/12/2018 Kissthebabysky1303 Hàm exp C++ wrong-answer
81019 22:55 - 14/12/2018 Kissthebabysky1303 Hàm exp C++ wrong-answer
81014 22:27 - 14/12/2018 Kissthebabysky1303 Hàm đệ quy cho số Lucas C++ correct
81009 22:10 - 14/12/2018 LeeBee Số bình phương đặc biệt C++ compiler-error
80999 19:29 - 14/12/2018 MKaka Cây khung nhỏ nhất GNU C++ 14 timelimit
80998 17:29 - 14/12/2018 17T1021169 Under 10 or Greater Than 100 SQL Server 2017 correct
80997 17:29 - 14/12/2018 17T1021169 Under 10 or Greater Than 100 SQL Server 2017 wrong-answer
80996 17:26 - 14/12/2018 17T1021169 Customer Address SQL Server 2017 correct
80995 17:23 - 14/12/2018 17T1021169 Cộng hai số nguyên a và b C++ correct
80994 17:22 - 14/12/2018 17T1021169 Basic select SQL Server 2017 correct
80991 16:36 - 14/12/2018 tokentien@gmail.com Basic select MySQL 5.7 correct
80972 15:00 - 14/12/2018 ChampBit Basic select C++ wrong-answer
80968 14:34 - 14/12/2018 MKaka Cây khung nhỏ nhất GNU C++ 14 timelimit
80967 14:34 - 14/12/2018 MKaka Cây khung nhỏ nhất C++ compiler-error
80966 14:30 - 14/12/2018 MKaka Cây khung nhỏ nhất GNU C++ 14 timelimit
80949 12:06 - 14/12/2018 18T1021213 Số tò mò C++ correct
80943 10:36 - 14/12/2018 17T1021194 Under 10 or Greater Than 100 SQL Server 2017 correct
80942 10:34 - 14/12/2018 17T1021194 Under 10 or Greater Than 100 SQL Server 2017 run-error
80941 10:30 - 14/12/2018 17T1021194 Customer Address SQL Server 2017 correct
80940 10:27 - 14/12/2018 17T1021194 Basic select SQL Server 2017 correct
80939 10:18 - 14/12/2018 17T1021194 Basic select SQL Server 2017 run-error
80936 00:00 - 14/12/2018 18T1021213 Tổng trên hai chéo ma trận C++ wrong-answer
80935 23:56 - 13/12/2018 18T1021213 Tổng trên hai chéo ma trận C++ wrong-answer
80934 23:54 - 13/12/2018 18T1021213 Tổng trên hai chéo ma trận C++ wrong-answer
80933 23:41 - 13/12/2018 18T1021213 Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 C++ correct
80932 23:41 - 13/12/2018 18T1021213 Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 C++ correct
80931 23:27 - 13/12/2018 Kissthebabysky1303 Số Disa.. C++ correct
80930 23:21 - 13/12/2018 18T1021213 Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 C++ timelimit
Chat - 0 kết nối