Bài tập
Bảng chấm bài
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
127838 02:32 - 07/12/2019 vuivekhongquao Tìm số nhỏ nhất C++ wrong-answer
127837 02:29 - 07/12/2019 vuivekhongquao Tìm số chính phương nhỏ nhất trong mảng C++ wrong-answer
127836 02:27 - 07/12/2019 vuivekhongquao Tìm số chính phương nhỏ nhất trong mảng C++ wrong-answer
127835 02:20 - 07/12/2019 vuivekhongquao Tìm số nhỏ nhất C++ wrong-answer
127834 02:18 - 07/12/2019 vuivekhongquao Tìm số nhỏ nhất C++ wrong-answer
127833 00:34 - 07/12/2019 vuivekhongquao Tìm số nhỏ nhất C++ timelimit
127832 21:54 - 06/12/2019 19T1021007 Tam giác Pascal C++ timelimit
127831 21:50 - 06/12/2019 vuivekhongquao Đếm chữ số lẻ C++ wrong-answer
127830 21:48 - 06/12/2019 vuivekhongquao Đếm chữ số lẻ C++ wrong-answer
127829 21:41 - 06/12/2019 vuivekhongquao In tháng bằng tiếng Anh C++ correct
127828 21:38 - 06/12/2019 vuivekhongquao In tháng bằng tiếng Anh C++ wrong-answer
127827 21:35 - 06/12/2019 vuivekhongquao In tháng bằng tiếng Anh C++ wrong-answer
127826 21:24 - 06/12/2019 vuivekhongquao Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 C++ correct
127825 21:23 - 06/12/2019 vuivekhongquao Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 C++ run-error
127824 21:22 - 06/12/2019 vuivekhongquao Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 C++ wrong-answer
127823 21:21 - 06/12/2019 vuivekhongquao Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 C++ wrong-answer
127822 21:18 - 06/12/2019 vuivekhongquao Công thức Heron C++ correct
127821 21:11 - 06/12/2019 hoangle134134 Âm dương C++ run-error
127820 21:06 - 06/12/2019 hoangle134134 Âm dương C++ wrong-answer
127819 21:06 - 06/12/2019 hoangle134134 Âm dương C++ run-error
127818 20:57 - 06/12/2019 lethienquan28052006 Chuẩn hóa ký tự trắng Pascal no-output
127817 20:56 - 06/12/2019 lethienquan28052006 Chuẩn hóa ký tự trắng Pascal no-output
127816 20:54 - 06/12/2019 lethienquan28052006 Số đẹp dễ nhớ Pascal wrong-answer
127815 20:52 - 06/12/2019 lethienquan28052006 Số đẹp dễ nhớ Pascal wrong-answer
127814 20:45 - 06/12/2019 lethienquan28052006 Âm dương Pascal correct
127813 20:44 - 06/12/2019 lethienquan28052006 Âm dương Pascal wrong-answer
127812 20:40 - 06/12/2019 lethienquan28052006 Tần số xuất hiện ký tự Pascal correct
127811 20:39 - 06/12/2019 lethienquan28052006 Tần số xuất hiện ký tự Pascal wrong-answer
127810 20:38 - 06/12/2019 vuivekhongquao Tích hai số C++ correct
127809 20:33 - 06/12/2019 vuivekhongquao Đếm chữ số chẵn C++ correct
127808 20:30 - 06/12/2019 lethienquan28052006 Tổng các số trong khoảng Pascal correct
127807 20:26 - 06/12/2019 lethienquan28052006 Xâu lặp dài nhất Pascal correct
127805 20:19 - 06/12/2019 19T1021007 Tổng của dãy số C++ wrong-answer
127804 20:15 - 06/12/2019 19T1021007 Tổng của dãy số C++ wrong-answer
127802 20:11 - 06/12/2019 19T1021007 Tổng của dãy số C++ wrong-answer
127801 20:07 - 06/12/2019 hoangle134134 Dãy con tổng bằng 0 C++ timelimit
127800 19:45 - 06/12/2019 18T1021293 Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó C++ correct
127799 19:20 - 06/12/2019 18T1021293 Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó C++ timelimit
127798 19:17 - 06/12/2019 18T1021293 Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó C++ timelimit
127797 19:14 - 06/12/2019 19T1021292 Đếm chữ số chẵn C++ compiler-error
127796 18:56 - 06/12/2019 18T1021293 Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó C++ timelimit
127795 18:50 - 06/12/2019 18T1021293 Tính lãi suất ngân hàng C++ correct
127794 18:48 - 06/12/2019 18T1021293 Tính lãi suất ngân hàng C++ correct
127793 18:43 - 06/12/2019 18T1021293 Tính lãi suất ngân hàng C++ wrong-answer
127792 18:42 - 06/12/2019 18T1021293 Tính lãi suất ngân hàng C++ wrong-answer
127791 18:36 - 06/12/2019 18T1021293 Tính lãi suất ngân hàng C++ wrong-answer
127790 17:05 - 06/12/2019 19T1021007 Dấu của tích số C++ timelimit
127789 17:04 - 06/12/2019 19T1021007 Dấu của tích số C++ timelimit
127788 16:55 - 06/12/2019 19T1021007 Dấu của tích số C++ timelimit
127787 16:40 - 06/12/2019 Ton Chữ Hoa chữ thường C++ wrong-answer
Chat - 0 kết nối