Bài tập
Danh sách bài nộp cho OLP013
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
129357 17:05 hoangle134134 GNU C++ 14 correct
126135 21:00 Usagi C++ timelimit
126052 16:33 htthinh1999 C++ correct
126051 16:30 htthinh1999 GNU C++ 14 correct
126050 16:30 htthinh1999 GNU C++ 14 timelimit
126049 16:26 htthinh1999 GNU C++ 14 wrong-answer
126048 16:25 htthinh1999 GNU C++ 14 timelimit
126047 16:24 htthinh1999 GNU C++ 14 timelimit
126046 16:23 htthinh1999 GNU C++ 14 wrong-answer
126045 16:22 htthinh1999 C++ compiler-error
126044 16:21 htthinh1999 C++ wrong-answer
126038 16:19 htthinh1999 GNU C++ 14 run-error
126036 16:18 htthinh1999 GNU C++ 14 run-error
126035 16:18 htthinh1999 C++ compiler-error
126032 16:17 htthinh1999 C++ compiler-error
126028 16:14 htthinh1999 GNU C++ 14 timelimit
126000 16:07 htthinh1999 GNU C++ 14 timelimit
125973 16:02 htthinh1999 GNU C++ 14 timelimit
125968 15:54 htthinh1999 GNU C++ 14 timelimit
125930 15:32 htthinh1999 GNU C++ 14 timelimit
125850 14:56 htthinh1999 C++ timelimit
125842 14:52 htthinh1999 GNU C++ 14 timelimit
125839 14:51 htthinh1999 C++ timelimit
125775 11:26 htthinh1999 C++ timelimit
125768 11:07 htthinh1999 C++ timelimit
122963 01:35 hoangle134134 C++ run-error
122724 11:32 nhphucqt GNU C++ 14 correct
122702 10:20 nhphucqt GNU C++ 14 timelimit
122700 10:04 nhphucqt GNU C++ 14 timelimit
122695 10:01 nhphucqt GNU C++ 14 wrong-answer
122694 10:01 nhphucqt C++ compiler-error
122691 09:59 nhphucqt GNU C++ 14 wrong-answer
122690 09:58 nhphucqt GNU C++ 14 wrong-answer
122682 09:43 nhphucqt GNU C++ 14 timelimit
122166 19:57 _Kuro_Neko_ C++ timelimit
122164 19:55 _Kuro_Neko_ C++ timelimit
122163 19:55 _Kuro_Neko_ C++ compiler-error
122161 19:53 _Kuro_Neko_ C++ timelimit
116572 17:28 ChampBit GNU C++ 14 correct
116571 17:26 ChampBit GNU C++ 14 correct
116569 17:25 ChampBit GNU C++ 14 timelimit
116567 17:20 ChampBit GNU C++ 14 timelimit
114314 10:47 kuuhaku GNU C++ 14 timelimit
114313 10:47 kuuhaku GNU C++ 14 compiler-error
114312 10:46 kuuhaku GNU C++ 14 timelimit
114305 10:22 kuuhaku GNU C++ 14 timelimit
114304 10:20 kuuhaku GNU C++ 14 timelimit
114302 10:16 kuuhaku GNU C++ 14 timelimit
114298 10:10 kuuhaku GNU C++ 14 timelimit
114297 10:10 kuuhaku GNU C++ 14 compiler-error

Chat - 0 kết nối