Bài tập
Danh sách bài nộp cho OLP010
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
137371 16:50 18t1021214 C++ correct
137250 20:54 nhuyphung C++ correct
135725 10:19 Lis2il C++ correct
135569 15:26 ToSang C++ correct
130388 22:03 LY LY GNU C++ 14 correct
130380 21:50 LY LY Python 3 timelimit
127908 22:10 Nguyendangthuan.phisher C++ timelimit
126417 16:09 nongtuankb C++ correct
126402 15:24 nongtuankb C++ timelimit
126382 14:42 こんにちは C++ correct
126355 13:32 test1 C++ correct
126347 12:46 Usagi C++ correct
126340 11:28 restini C++ correct
125754 10:33 lethienquan28052006 Pascal correct
123507 20:44 datdisability C++ correct
122930 21:51 tan123 C++ correct
122684 09:50 tnc C++ correct
122656 08:32 nguyenhung1903 C++ correct
122654 08:28 nguyenhung1903 C++ correct
122649 08:23 nguyenhung1903 C++ timelimit
122564 21:31 lecongquochuy C++ correct
122563 21:31 tnc C++ wrong-answer
122562 21:30 lecongquochuy C++ compiler-error
122539 21:10 lecongquochuy C++ run-error
122537 21:05 lecongquochuy C++ run-error
122526 20:51 Nhật Minh Pascal correct
122517 20:38 lecongquochuy C++ wrong-answer
122513 20:25 nhphucqt C++ correct
122439 14:41 choichodochan C++ correct
122422 14:21 17T1021149 C++ correct
122272 08:49 18T1021022 C++ correct
122225 22:39 Riot C++ correct
122200 21:49 NaughtyWind C++ correct
122199 21:34 Nhật Minh Pascal wrong-answer
122195 21:08 Nhật Minh Pascal wrong-answer
122194 21:07 Nhật Minh Pascal compiler-error
122192 20:57 Nhật Minh Pascal wrong-answer
122006 18:38 19T1021068 C++ correct
121674 10:11 tien C++ correct
120354 15:25 18T1021197 C++ correct
120301 11:51 19T1021068 C++ timelimit
120299 11:50 19T1021068 C++ timelimit
118073 23:41 hoangle134134 C correct
118072 23:40 hoangle134134 C timelimit
115439 09:04 huyntp1103 C++ correct
114399 23:13 kuro C++ correct
114398 23:08 kuro C++ timelimit
114367 19:32 huyntp1103 C++ wrong-answer
113776 00:16 T C++ correct
113398 19:32 Ryan C++ correct

Chat - 0 kết nối