Bài tập
Danh sách bài nộp cho OLP009
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
137589 11:31 huyntp1103 GNU C++ 14 timelimit
137588 11:31 huyntp1103 GNU C++ 14 run-error
137401 21:05 18t1021214 C++ timelimit
137399 21:03 18t1021214 C++ timelimit
137398 21:02 18t1021214 C++ timelimit
137394 20:35 18t1021214 C++ timelimit
137264 21:24 ToSang C++ wrong-answer
136812 21:26 18t1021220 C++ timelimit
136811 21:26 18t1021214 C++ timelimit
136809 21:15 18t1021220 C++ timelimit
136808 21:11 18t1021214 C++ timelimit
136807 21:07 18t1021214 C++ timelimit
130367 21:04 20T1020285 C++ wrong-answer
130175 20:41 Nguyendangthuan.phisher C++ timelimit
129356 17:04 hoangle134134 GNU C++ 14 correct
129174 23:26 Nguyendangthuan.phisher C++ compiler-error
126614 20:11 nongtuankb C++ wrong-answer
126611 20:04 nongtuankb C++ wrong-answer
125716 09:25 Pham Huu Quoc Pascal compiler-error
125714 09:23 Pham Huu Quoc Pascal compiler-error
125650 23:38 htthinh1999 C++ wrong-answer
125649 23:36 htthinh1999 C++ wrong-answer
125648 23:34 htthinh1999 C++ wrong-answer
125647 23:34 htthinh1999 C++ wrong-answer
125609 22:30 htthinh1999 C++ timelimit
125579 21:44 restini C++ correct
125574 21:41 restini C++ correct
125572 21:39 restini C++ wrong-answer
125571 21:38 restini C++ wrong-answer
125559 21:30 restini C++ wrong-answer
125557 21:26 restini C++ wrong-answer
125554 21:24 restini C++ wrong-answer
125552 21:23 restini C++ wrong-answer
125550 21:21 restini C++ wrong-answer
125545 21:17 restini C++ wrong-answer
125544 21:15 chuotvip C++ correct
125543 21:15 restini C++ wrong-answer
125537 21:11 chuotvip C++ wrong-answer
125532 21:09 chuotvip C++ wrong-answer
123460 19:55 lecongquochuy C++ timelimit
123459 19:53 lecongquochuy C++ timelimit
123044 12:50 nguyenhung1903 C++ correct
123032 12:32 Nghia_Tea C++ wrong-answer
123029 12:28 nguyenhung1903 C++ wrong-answer
123028 12:28 nguyenhung1903 C++ wrong-answer
123024 12:24 nguyenhung1903 C++ wrong-answer
123022 12:22 nguyenhung1903 C++ wrong-answer
123020 12:19 nguyenhung1903 C++ wrong-answer
123019 12:18 nguyenhung1903 C++ wrong-answer
123018 12:14 nguyenhung1903 C++ wrong-answer

Chat - 0 kết nối