Bài tập
Danh sách bài nộp cho OLP008
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
137387 19:36 18t1021214 C++ correct
135728 10:28 Lis2il C++ correct
135565 15:24 ToSang C++ correct
132991 15:49 18T1021180 C++ correct
132990 15:46 18T1021180 C++ wrong-answer
132985 15:26 18T1021180 C++ wrong-answer
132983 15:23 18T1021180 C++ run-error
132981 15:15 18T1021180 C++ timelimit
132980 15:10 18T1021180 C++ compiler-error
129585 20:49 18T1021180 C++ wrong-answer
129584 20:47 18T1021180 C++ wrong-answer
129583 19:35 18T1021180 C++ wrong-answer
129321 22:50 Nguyendangthuan.phisher C++ wrong-answer
129320 22:42 Nguyendangthuan.phisher C++ correct
129319 22:42 Nguyendangthuan.phisher C++ compiler-error
129318 22:41 Nguyendangthuan.phisher C++ compiler-error
127807 20:26 lethienquan28052006 Pascal correct
126688 03:30 test1 C++ correct
126381 14:41 こんにちは C++ correct
122943 22:34 nguyenhung1903 C++ correct
122911 20:58 tan123 C++ correct
122909 20:57 tan123 C++ compiler-error
122703 10:21 HNQ C++ correct
122697 10:02 HNQ GNU C++ 14 wrong-answer
122696 10:02 HNQ C++ wrong-answer
122693 10:01 HNQ C++ wrong-answer
122689 09:54 HNQ C++ wrong-answer
122688 09:53 lecongquochuy C++ wrong-answer
122687 09:53 lecongquochuy C++ correct
122686 09:52 lecongquochuy C++ compiler-error
122685 09:51 lecongquochuy C++ wrong-answer
122681 09:40 HNQ C++ wrong-answer
122680 09:35 lecongquochuy C++ wrong-answer
122677 09:28 tnc C++ correct
122675 09:23 lecongquochuy C++ wrong-answer
122657 08:34 hosithao C++ correct
122655 08:32 hosithao C++ wrong-answer
122653 08:28 hosithao C++ run-error
122652 08:26 hosithao C++ run-error
122650 08:25 hosithao C++ run-error
122648 08:21 hosithao C++ timelimit
122646 08:17 hosithao GNU C++ 14 run-error
122571 21:35 thupham Pascal timelimit
122512 20:22 nhphucqt C++ correct
122268 08:23 18T1021022 C++ correct
122107 14:14 hosithao C++ run-error
122106 14:12 hosithao C++ run-error
122040 21:34 hoangle134134 C++ correct
122036 21:32 hoangle134134 C++ wrong-answer
121688 10:59 huyntp1103 C++ correct

Chat - 0 kết nối