Bài tập
Danh sách bài nộp cho OLP008
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
173502 13:27 20T1020293 C++ correct
173310 09:35 20T1020293 C++ wrong-answer
173284 20:54 20T1020293 C++ wrong-answer
173279 20:42 20T1020293 C++ wrong-answer
173277 20:19 20T1020293 C++ wrong-answer
173275 20:13 20T1020293 C++ wrong-answer
173265 15:49 20T1020293 C++ wrong-answer
173264 15:43 20T1020293 C++ wrong-answer
173263 15:42 20T1020293 C++ wrong-answer
173261 15:41 20T1020293 C++ wrong-answer
173260 15:38 20T1020293 C++ wrong-answer
173258 15:32 20T1020293 C++ run-error
172620 20:22 20T1020639 C++ correct
172214 22:17 Dwg_nuguri C timelimit
172213 22:15 Dwg_nuguri C timelimit
172212 22:14 Dwg_nuguri C timelimit
172207 22:02 Dwg_nuguri C run-error
172073 19:06 20T1020136 C++ correct
172070 18:42 20T1020136 C++ wrong-answer
172067 18:28 20T1020136 C++ wrong-answer
171973 09:26 Dwg_nuguri C timelimit
171972 09:24 Dwg_nuguri C timelimit
171968 23:53 Dwg_nuguri C timelimit
171967 23:50 Dwg_nuguri C timelimit
171737 04:34 20T1020008 C++ correct
171729 02:10 Tocchien1 C++ correct
158023 14:25 nhuyphung C++ correct
138432 23:43 tvhkhang C++ correct
138430 23:33 tvhkhang C++ wrong-answer
138420 23:17 tvhkhang GNU C++ 14 wrong-answer
137387 19:36 18t1021214 C++ correct
135728 10:28 Lis2il C++ correct
135565 15:24 ToSang C++ correct
132991 15:49 18T1021180 C++ correct
132990 15:46 18T1021180 C++ wrong-answer
132985 15:26 18T1021180 C++ wrong-answer
132983 15:23 18T1021180 C++ run-error
132981 15:15 18T1021180 C++ timelimit
132980 15:10 18T1021180 C++ compiler-error
129585 20:49 18T1021180 C++ wrong-answer
129584 20:47 18T1021180 C++ wrong-answer
129583 19:35 18T1021180 C++ wrong-answer
129321 22:50 Nguyendangthuan.phisher C++ wrong-answer
129320 22:42 Nguyendangthuan.phisher C++ correct
129319 22:42 Nguyendangthuan.phisher C++ compiler-error
129318 22:41 Nguyendangthuan.phisher C++ compiler-error
127807 20:26 lethienquan28052006 Pascal correct
126688 03:30 test1 C++ correct
126381 14:41 こんにちは C++ correct
122943 22:34 nguyenhung1903 C++ correct

Chat - 0 kết nối