Bài tập

Đề bài: Ước số của n giai thừa

Điểm: 1

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Ước số của n giai thừa

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối