Bài tập
Danh sách bài nộp cho PT091
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
158190 22:14 20t1020284 C++ correct
157423 10:47 20t1080003 C++ wrong-answer
157411 09:52 20T1020678 C++ correct
156498 20:26 20t1020550 C++ correct
156386 14:27 20T1020639 C++ compiler-error
156375 11:33 20T1020639 C++ compiler-error
156374 11:30 20T1020639 C++ compiler-error
156372 11:27 20T1020639 C++ compiler-error
156371 11:25 20T1020639 C++ compiler-error
156363 11:06 hbqdung C++ correct
156355 10:44 20T1020136 C++ correct
155171 09:51 18T1021350 C++ correct
155165 09:21 18T1021350 C++ compiler-error
155164 09:20 18T1021350 C++ compiler-error
155163 09:20 18T1021350 C++ compiler-error
137144 10:32 tvhkhang C++ correct
137143 10:32 tvhkhang C++ timelimit
136940 15:25 none GNU C++ 14 correct
129714 20:44 18t1021220 Java correct
129689 09:59 18T1021180 C++ correct
129605 18:51 19T1021108 C++ correct
129604 18:46 19T1021108 C++ timelimit
129220 23:40 Nguyendangthuan.phisher C++ correct
129215 23:39 Nguyendangthuan.phisher C++ compiler-error
129055 20:38 19T1021130 Java correct
129054 20:37 19T1021130 Java compiler-error
128996 11:31 18T1021118 C++ correct
128949 19:54 DoHoangAnhDuy C++ correct
128948 19:53 DoHoangAnhDuy C++ compiler-error
127290 03:29 test1 C++ correct
126624 21:09 lethienquan28052006 Pascal correct
126620 20:56 lethienquan28052006 Pascal correct
122190 20:52 hoangle134134 C++ correct
121847 22:19 tien C++ correct
121782 19:37 hoangle134134 C++ wrong-answer
121781 19:28 hoangle134134 C++ wrong-answer
120272 11:07 Nghia_Tea C++ correct
118376 15:02 Riot C++ correct
118356 10:47 huyntp1103 C++ correct
118321 00:49 hoangle134134 C run-error
118312 00:11 tuanvynguyen1 C++ correct
113852 22:29 queanh C++ correct
113498 21:13 T C++ correct
111208 21:54 18T1021118 C++ wrong-answer
110272 22:19 18t1021220 C++ timelimit
110087 21:46 18T1021208 C++ correct
110086 21:45 18T1021208 C++ wrong-answer
110059 21:06 18T1021118 C++ wrong-answer
109915 21:42 Ryan C++ correct
109812 16:05 17T1021005 C++ correct

Chat - 0 kết nối