Bài tập
Danh sách bài nộp cho PT047
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
163415 16:17 20T1080070 C++ correct
163327 23:03 20T1020678 C++ correct
163326 23:00 20T1020678 C++ wrong-answer
163325 23:00 20T1020678 C++ wrong-answer
163323 22:58 20T1020678 C++ wrong-answer
163322 22:57 20T1020678 C++ run-error
163321 22:57 20T1020678 C++ run-error
163319 22:56 20T1020678 C++ run-error
163318 22:56 20T1020678 C++ wrong-answer
163317 22:55 20T1020678 C++ wrong-answer
163314 22:54 20T1020678 C++ wrong-answer
163312 22:51 20T1020678 C++ run-error
163311 22:51 20T1020678 C++ timelimit
163305 22:47 20T1020678 C++ run-error
163302 22:43 20T1020678 GNU C++ 14 run-error
163300 22:43 20T1020678 C++ timelimit
163299 22:42 20T1020678 C++ run-error
163250 21:49 20T1020678 C++ wrong-answer
163045 15:27 UyenTran C correct
163044 15:18 UyenTran C++ run-error
163043 15:17 UyenTran C++ run-error
163042 15:17 UyenTran C run-error
161619 22:55 20T1020410 C++ correct
159975 21:14 20T1020293 C correct
159668 21:12 20T1020293 C correct
159407 10:34 lequanghuy C++ run-error
158304 13:09 20T1080002 C++ correct
158167 21:40 becdanh C correct
158166 21:40 becdanh C correct
158163 21:38 nammap123 C++ correct
157277 23:55 19T1021201 C compiler-error
157276 23:55 19T1021201 C compiler-error
157274 23:55 19T1021201 C++ compiler-error
157273 23:55 19T1021201 C++ compiler-error
157271 23:54 19T1021201 C++ compiler-error
157270 23:54 19T1021201 C++ compiler-error
157268 23:53 19T1021201 C++ wrong-answer
156797 21:20 Phan Dinh Khang C correct
156796 21:19 Phan Dinh Khang C run-error
156480 19:57 20T1020056 C correct
156431 17:21 123123123 C correct
155851 22:01 20T1020577 C++ correct
155232 13:50 note155 C++ correct
154956 10:21 20T1020340 C++ compiler-error
154726 10:16 note155 C++ no-output
154716 10:13 note155 C++ no-output
154713 10:12 note155 C++ wrong-answer
154712 10:12 note155 C++ compiler-error
154709 10:10 note155 C++ compiler-error
154708 10:08 note155 C++ compiler-error

Chat - 0 kết nối