Bài tập

Đề bài: Phần tử thứ k của Ma trận

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Phần tử thứ k của Ma trận

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối