Bài tập

Đề bài: In ảnh tô màu

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: In ảnh tô màu

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối