Bài tập
Danh sách bài nộp cho AD005
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
74359 03:09 iiiiiii125478 C++ correct
63355 14:40 :)) C++ wrong-answer
63352 14:39 :)) C++ wrong-answer
62244 18:05 starboy C++ wrong-answer
62243 18:02 starboy C++ wrong-answer
52835 12:01 N1_dqnhuy C++ timelimit
52834 11:58 N1_dqnhuy C++ timelimit
52833 11:56 N1_dqnhuy C++ timelimit
52832 11:55 N1_dqnhuy C++ compiler-error
52831 11:53 N1_dqnhuy C++ timelimit
52830 11:49 N1_dqnhuy C++ compiler-error
52829 11:48 N1_dqnhuy C++ compiler-error
52828 11:47 N1_dqnhuy C++ timelimit
52827 11:44 N1_dqnhuy C++ compiler-error
52826 10:57 N1_dqnhuy C++ wrong-answer
52816 23:56 MKaka C++ correct
52815 23:50 MKaka C++ correct
52814 23:43 MKaka C++ wrong-answer
52813 23:41 MKaka C++ wrong-answer
52733 17:43 N1_dqnhuy C++ wrong-answer
52732 17:35 N1_dqnhuy C++ timelimit
52731 17:35 N1_dqnhuy C++ timelimit
52730 17:34 N1_dqnhuy C++ timelimit
52729 17:32 N1_dqnhuy C++ timelimit
52728 17:26 N1_dqnhuy C++ timelimit
52727 17:24 N1_dqnhuy C++ timelimit
52726 17:16 N1_dqnhuy C++ wrong-answer
52725 17:15 N1_dqnhuy C++ wrong-answer
52724 17:15 N1_dqnhuy C++ wrong-answer
45314 23:35 15T1021115 C++ correct
45312 22:24 15T1021115 C++ wrong-answer
43969 03:17 n4_ntquy C++ pending
40897 22:00 phamDuong Java wrong-answer
40869 16:15 lampt C++ compiler-error
40819 21:06 tuan1234 C++ correct
40818 20:51 tuan1234 C++ wrong-answer
40817 20:49 tuan1234 C++ wrong-answer
40816 20:17 tuan1234 C++ wrong-answer
40815 20:11 tuan1234 C++ wrong-answer
40814 20:07 tuan1234 C++ wrong-answer
40813 20:05 tuan1234 C++ wrong-answer
40812 20:02 tuan1234 C++ wrong-answer
40811 20:01 tuan1234 C++ wrong-answer
40810 19:59 tuan1234 C++ wrong-answer
40809 19:53 tuan1234 C++ wrong-answer
40731 23:25 kaiser64 C++ correct
40490 07:46 nnthien C++ wrong-answer
40489 07:42 nnthien C++ wrong-answer
40488 07:31 nnthien C++ wrong-answer
40487 07:29 nnthien C++ wrong-answer

Chat - 0 kết nối