Bài tập
Danh sách bài nộp cho AD005
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
45314 23:35 15T1021115 C++ correct
45312 22:24 15T1021115 C++ wrong-answer
43969 03:17 n4_ntquy C++ pending
40897 22:00 phamDuong Java wrong-answer
40869 16:15 lampt C++ compiler-error
40819 21:06 tuan1234 C++ correct
40818 20:51 tuan1234 C++ wrong-answer
40817 20:49 tuan1234 C++ wrong-answer
40816 20:17 tuan1234 C++ wrong-answer
40815 20:11 tuan1234 C++ wrong-answer
40814 20:07 tuan1234 C++ wrong-answer
40813 20:05 tuan1234 C++ wrong-answer
40812 20:02 tuan1234 C++ wrong-answer
40811 20:01 tuan1234 C++ wrong-answer
40810 19:59 tuan1234 C++ wrong-answer
40809 19:53 tuan1234 C++ wrong-answer
40731 23:25 kaiser64 C++ correct
40490 07:46 nnthien C++ wrong-answer
40489 07:42 nnthien C++ wrong-answer
40488 07:31 nnthien C++ wrong-answer
40487 07:29 nnthien C++ wrong-answer
40244 16:24 king744744 C++ wrong-answer
40242 16:20 nnthien C++ wrong-answer
40241 16:18 nnthien C++ wrong-answer
40239 16:16 nnthien C++ wrong-answer
40237 16:14 nnthien C++ wrong-answer
40233 16:08 xxxrivenxxx C++ correct
40232 16:00 king744744 C++ wrong-answer
40231 16:00 king744744 C++ wrong-answer
40230 15:57 king744744 C++ wrong-answer
40225 15:48 quoccuonglqd C++ correct
40224 15:41 king744744 C++ wrong-answer
40220 15:34 king744744 C++ wrong-answer
40218 15:28 typhuong C++ correct
40208 15:14 king744744 C++ wrong-answer
40204 15:03 squallcj C++ correct
40197 14:52 npnkhoi C++ correct
40196 14:52 xkhangsama C++ correct
40195 14:52 xkhangsama C++ correct
40192 14:49 npnkhoi C++ wrong-answer
40191 14:49 npnkhoi C++ wrong-answer
40181 14:27 lahoangphong C++ correct
38207 19:12 minhtuan97 Java run-error
38206 19:11 minhtuan97 Java run-error
38040 00:10 minhtuan97 Java wrong-answer
38039 00:09 minhtuan97 Java compiler-error
38038 00:08 minhtuan97 Java compiler-error
38037 00:07 minhtuan97 Java compiler-error
38036 00:06 minhtuan97 Java compiler-error
38035 00:04 minhtuan97 Java compiler-error

Chat - 0 người đang online