Bài tập
Danh sách bài nộp cho AD004
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
74355 02:43 iiiiiii125478 C++ correct
62210 15:03 starboy C++ wrong-answer
60376 18:48 MKaka C++ correct
46613 15:46 germanyle96 C++ run-error
46612 15:44 germanyle96 C++ run-error
45324 20:12 15T1021115 C++ wrong-answer
45313 22:26 15T1021115 C++ wrong-answer
45310 22:12 donamtrung2 C++ wrong-answer
45309 22:11 donamtrung2 C++ wrong-answer
43033 04:33 devStronger C++ run-error
40808 19:13 tuan1234 C++ correct
40726 22:53 kaiser64 C++ correct
40240 16:16 king744744 C++ correct
40236 16:14 king744744 C++ wrong-answer
40229 15:52 nnthien C++ correct
40228 15:50 nnthien C++ compiler-error
40227 15:49 nnthien C++ compiler-error
40226 15:49 nnthien C++ compiler-error
40223 15:41 xxxrivenxxx C++ correct
40219 15:33 quoccuonglqd C++ correct
40217 15:27 nnthien C++ compiler-error
40215 15:24 quoccuonglqd C++ wrong-answer
40211 15:18 typhuong C++ correct
40210 15:17 quoccuonglqd C++ wrong-answer
40209 15:15 typhuong C++ wrong-answer
40207 15:09 quoccuonglqd C++ wrong-answer
40205 15:08 quoccuonglqd C++ wrong-answer
40201 14:58 quoccuonglqd C++ wrong-answer
40193 14:50 squallcj C++ correct
40189 14:39 xkhangsama C++ correct
40187 14:37 npnkhoi C++ correct
40185 14:34 npnkhoi C++ wrong-answer
40184 14:31 npnkhoi C++ wrong-answer
40175 14:19 npnkhoi C++ wrong-answer
40174 14:18 lahoangphong C++ correct
39941 01:33 minhtuan97 Java compiler-error
39940 01:32 minhtuan97 Java compiler-error
38837 23:24 tuan1234 C++ wrong-answer
38814 14:08 tuan1234 C++ wrong-answer
38813 13:43 tuan1234 C++ wrong-answer
38812 13:38 tuan1234 C++ wrong-answer
38007 17:17 longnt0104 C++ correct
37994 11:40 minhtuan97 Java correct
37993 11:37 minhtuan97 Java wrong-answer
37992 11:31 minhtuan97 Java wrong-answer
37991 11:28 minhtuan97 Java wrong-answer
37990 11:28 minhtuan97 Java compiler-error

Chat - 0 kết nối