Bài tập
Danh sách bài nộp cho PT012
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
163936 05:27 15_hiieu C++ correct
163931 22:22 OneTest Java correct
163517 17:43 18T1021358 C++ correct
163516 17:43 18T1021358 C++ wrong-answer
163428 20:31 Nguyendangthuan.phisher Java wrong-answer
163416 16:21 20T1080070 C++ compiler-error
163263 22:00 20T1020237 C++ correct
163201 20:53 18T1021016 C++ correct
163200 20:51 18T1021016 C++ no-output
162723 11:05 20T1020325 C++ correct
162722 11:04 20T1020325 C++ compiler-error
162677 09:12 vodatvan C++ no-output
161545 19:53 20T1020601 C++ correct
161544 19:50 20T1020601 C++ wrong-answer
161543 19:48 20T1020601 C++ wrong-answer
161542 19:42 20T1020601 C++ wrong-answer
161541 19:40 20T1020601 C++ wrong-answer
161540 19:38 20T1020601 C++ wrong-answer
161539 19:37 20T1020601 C++ wrong-answer
161538 19:36 20T1020601 C++ wrong-answer
161480 16:48 15_hiieu C++ wrong-answer
161478 16:47 15_hiieu C++ wrong-answer
160330 20:14 20T1020536 C++ correct
160326 20:09 20T1020536 C++ no-output
160324 20:07 20T1020536 C++ no-output
160250 18:31 20T1080020 C++ wrong-answer
160210 16:51 20T1020533 C++ correct
160209 16:49 20T1020533 C++ wrong-answer
159851 16:08 20T1020633 C++ correct
159832 15:01 20T1020453 C++ correct
159827 13:38 15_hiieu C++ wrong-answer
159766 09:22 15_hiieu C++ wrong-answer
159765 09:19 15_hiieu C++ wrong-answer
159764 09:16 15_hiieu C++ wrong-answer
159755 01:09 shu C++ correct
159754 01:08 shu C++ wrong-answer
159753 01:06 shu C++ wrong-answer
159724 22:59 20T1080002 C++ wrong-answer
159721 22:58 20T1080002 C++ wrong-answer
159720 22:57 20T1080002 C++ wrong-answer
159719 22:56 20T1080002 C++ wrong-answer
159715 22:43 20T1080002 C++ wrong-answer
159461 13:43 1k2 C++ correct
159092 17:36 20T1020484 C++ wrong-answer
159084 17:26 20T1020484 C++ wrong-answer
158101 19:12 20T1020558 C++ wrong-answer
158100 19:12 20T1020558 C++ wrong-answer
158094 18:33 20T1020582 C++ correct
158090 18:28 20T1020582 C++ wrong-answer
158089 18:21 20T1020582 C++ wrong-answer

Chat - 0 kết nối