Bài tập
Danh sách bài nộp cho MST
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
66083 12:32 hienk39b GNU C++ 14 correct
65986 21:38 cuongdang GNU C++ 14 correct
65977 19:54 cuongdang GNU C++ 14 timelimit
65976 19:53 cuongdang GNU C++ 14 timelimit
65975 19:24 cuongdang GNU C++ 14 wrong-answer
47638 21:44 kuuhaku Pascal timelimit
41049 09:16 kuuhaku Pascal timelimit
41048 09:15 kuuhaku Pascal timelimit
41045 07:21 kuuhaku Pascal compiler-error
41044 07:16 kuuhaku Pascal run-error
41026 14:22 kuuhaku Pascal run-error
41025 14:04 kuuhaku Pascal run-error
41024 14:02 kuuhaku Pascal run-error
41023 14:01 kuuhaku Pascal run-error
41022 14:01 kuuhaku Pascal run-error
41021 13:58 kuuhaku Pascal run-error
38846 00:10 duongcscx GNU C++ 14 wrong-answer
38844 23:55 duongcscx GNU C++ 14 wrong-answer
38843 23:48 duongcscx GNU C++ 14 timelimit
38842 23:44 duongcscx GNU C++ 14 wrong-answer
38840 23:43 duongcscx GNU C++ 14 wrong-answer
38838 23:41 duongcscx GNU C++ 14 timelimit
37982 00:14 minhtuan97 Java timelimit
37910 00:05 minhtuan97 Java timelimit
37909 00:02 minhtuan97 Java compiler-error
37908 23:37 minhtuan97 Java run-error
37876 16:55 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ correct
37875 16:55 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37874 16:54 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37873 16:54 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37872 16:53 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37871 16:52 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37869 16:34 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37868 16:33 N4_Nguyen_Quoc_Cuong GNU C++ 14 wrong-answer
37865 16:28 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37864 16:27 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37858 14:56 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37854 12:32 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37853 12:26 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37852 12:25 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37851 12:23 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37850 12:19 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37849 12:18 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37848 12:17 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37847 12:16 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37846 12:13 N4_Nguyen_Quoc_Cuong C++ wrong-answer
37837 09:37 minhtuan97 Java run-error
37836 09:36 minhtuan97 Java wrong-answer
37835 09:35 minhtuan97 Java run-error
37834 09:35 minhtuan97 Java compiler-error

Chat - 0 kết nối