Bài tập

Đề bài: Kéo pháo lên đỉnh đồi

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Kéo pháo lên đỉnh đồi

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối