Bài tập
Danh sách bài nộp cho AD001
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
48272 22:04 faker C++ correct
48271 21:59 faker C++ wrong-answer
48270 21:58 faker C++ compiler-error
48269 21:55 faker C++ compiler-error
48180 19:41 germanyle96 C++ correct
48179 19:34 germanyle96 C++ run-error
48170 21:43 germanyle96 C++ run-error
48168 21:27 germanyle96 C++ run-error
48167 21:15 germanyle96 C++ run-error
48086 17:08 chithong97 C++ timelimit
47737 15:57 N3_LeDienHau C++ correct
47519 15:32 15T1021130 C++ correct
46470 20:57 DaiHanh C++ compiler-error
41867 20:14 TranThiMyHuyen C++ correct
41865 20:08 TranThiMyHuyen C++ wrong-answer
41864 20:07 letyenhung C++ correct
41863 20:04 letyenhung C++ wrong-answer
41862 20:04 letyenhung C++ compiler-error
41861 20:03 letyenhung C++ compiler-error
41860 18:31 15T1021022 C++ correct
41859 18:31 15T1021022 C++ correct
41751 20:35 TranThiMyHuyen C++ run-error
41565 07:54 15T1021086 C++ correct
41184 12:09 15T1021203 C++ run-error
41180 10:59 Bảo C++ correct
41163 09:32 15t1021050 C++ correct
41162 09:30 15t1021050 C++ compiler-error
41161 09:15 15t1021050 C++ compiler-error
41159 09:12 15t1021050 C++ compiler-error
41128 23:21 Phùng Thị Hiền C++ correct
41127 23:19 Phùng Thị Hiền C++ compiler-error
41084 23:45 Phùng Thị Hiền C++ compiler-error
41082 22:05 Phùng Thị Hiền C++ compiler-error
40848 14:44 devStronger C++ correct
40802 13:21 StormCode C++ correct
40642 20:37 N4pcCong C++ correct
40641 20:36 N4pcCong C++ correct
40640 20:34 N4pcCong C++ run-error
40639 20:28 N4pcCong C++ correct
40528 09:21 N4pcCong C++ timelimit
40514 18:36 N4pcCong C++ timelimit
40513 18:34 N4pcCong C++ run-error
40508 18:13 N4pcCong C++ run-error
39557 18:21 N1_nhdphuc C++ correct
39556 18:05 N1_nhdphuc C++ timelimit
39555 18:04 N1_nhdphuc C++ timelimit
39554 18:02 N1_nhdphuc C++ timelimit
39553 17:51 N1_nhdphuc C++ timelimit
38821 18:48 N5_ldHuy GNU C++ 14 correct
38820 18:47 N5_ldHuy GNU C++ 14 run-error

Chat - 0 người đang online