Bài tập

Đề bài: Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó

Điểm: 1

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối