Thi chính thức OLP/ACM 2017
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
3591 11:20 - 15/03/2017 _WrongAnswer Tìm phần tử bị thiếu C++ correct
3590 11:20 - 15/03/2017 1kNova Ma trận đối xứng C wrong-answer
3589 11:19 - 15/03/2017 DTVT_K37 Số Palidrome hệ cơ số B C compiler-error
3588 11:18 - 15/03/2017 DTVT_K37 Số Palidrome hệ cơ số B C compiler-error
3587 11:17 - 15/03/2017 1kNova Đếm từ trong xâu C wrong-answer
3586 11:17 - 15/03/2017 DTVT_K37 Số Palidrome hệ cơ số B C compiler-error
3585 11:17 - 15/03/2017 _WrongAnswer Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3584 11:17 - 15/03/2017 WAB Ma trận đối xứng C++ correct
3583 11:16 - 15/03/2017 404NotFound Số có chữ số không lặp C++ wrong-answer
3582 11:16 - 15/03/2017 DTVT_K37 Số Palidrome hệ cơ số B C compiler-error
3581 11:15 - 15/03/2017 MEGAKILL Số Palidrome hệ cơ số B C++ correct
3580 11:14 - 15/03/2017 VIM Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3579 11:14 - 15/03/2017 _WrongAnswer Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3578 11:13 - 15/03/2017 1kNova Đếm từ trong xâu C wrong-answer
3577 11:12 - 15/03/2017 VIM Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3576 11:12 - 15/03/2017 onehitwronganswer Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3575 11:09 - 15/03/2017 VIM Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3573 11:09 - 15/03/2017 J2TeaM Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3572 11:09 - 15/03/2017 VIM Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3570 11:09 - 15/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3569 11:08 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Số Palidrome hệ cơ số B C++ wrong-answer
3568 11:08 - 15/03/2017 VIM Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3566 11:07 - 15/03/2017 CompilationError Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3565 11:07 - 15/03/2017 404NotFound Số có chữ số không lặp C++ wrong-answer
3564 11:07 - 15/03/2017 1kNova Ma trận đối xứng C wrong-answer
3563 11:07 - 15/03/2017 VIM Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3562 11:05 - 15/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C compiler-error
3561 11:05 - 15/03/2017 Timelimit Sân bay trung tâm C++ correct
3560 11:05 - 15/03/2017 VIM Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3559 11:04 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3558 11:04 - 15/03/2017 AtEAM Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3557 11:03 - 15/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3556 11:03 - 15/03/2017 WAB Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3555 11:03 - 15/03/2017 NoName Tìm phần tử bị thiếu Pascal run-error
3554 10:59 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Số Palidrome hệ cơ số B C++ wrong-answer
3553 10:58 - 15/03/2017 NoName Tìm phần tử bị thiếu Pascal run-error
3552 10:58 - 15/03/2017 pikagon Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3551 10:58 - 15/03/2017 1kNova Ma trận đối xứng C wrong-answer
3550 10:57 - 15/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3549 10:55 - 15/03/2017 1kNova Ma trận đối xứng C wrong-answer
3548 10:53 - 15/03/2017 _WrongAnswer Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3547 10:53 - 15/03/2017 MEGAKILL Dãy Fibonacci C++ correct
3546 10:50 - 15/03/2017 WAB Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3545 10:50 - 15/03/2017 CompilationError Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ timelimit
3544 10:50 - 15/03/2017 MEGAKILL Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3543 10:48 - 15/03/2017 DTVT_K37 Tìm phần tử bị thiếu C run-error
3542 10:47 - 15/03/2017 WAB Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3541 10:45 - 15/03/2017 _WrongAnswer Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3540 10:45 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Ma trận đối xứng C++ correct
3539 10:44 - 15/03/2017 pikagon Ma trận đối xứng C++ correct

Chat - 0 kết nối