Thi chính thức OLP/ACM 2017
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
3645 11:59 - 15/03/2017 pikagon Tích vô hướng nhỏ nhất C++ compiler-error
3644 11:59 - 15/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C++ timelimit
3643 11:59 - 15/03/2017 WAB Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3642 11:59 - 15/03/2017 coderstorm1997 Số có chữ số không lặp C++ correct
3641 11:59 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3640 11:58 - 15/03/2017 J2TeaM Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3639 11:58 - 15/03/2017 DTVT_K37 Đếm từ trong xâu C wrong-answer
3638 11:57 - 15/03/2017 J2TeaM Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3637 11:57 - 15/03/2017 coderstorm1997 Số có chữ số không lặp C++ timelimit
3636 11:57 - 15/03/2017 J2TeaM Tìm phần tử bị thiếu C++ compiler-error
3635 11:57 - 15/03/2017 _WrongAnswer Dãy Fibonacci C++ correct
3634 11:56 - 15/03/2017 coderstorm1997 Số có chữ số không lặp C++ wrong-answer
3633 11:56 - 15/03/2017 MEGAKILL Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3632 11:55 - 15/03/2017 Timelimit Số có chữ số không lặp C++ correct
3631 11:55 - 15/03/2017 AtEAM Số có chữ số không lặp C++ correct
3630 11:54 - 15/03/2017 pikagon Số Palidrome hệ cơ số B C++ correct
3629 11:54 - 15/03/2017 DTVT_K37 Đếm từ trong xâu C wrong-answer
3628 11:54 - 15/03/2017 coderstorm1997 Số có chữ số không lặp C++ timelimit
3627 11:52 - 15/03/2017 AtEAM Số có chữ số không lặp C++ wrong-answer
3626 11:52 - 15/03/2017 VIM Số có chữ số không lặp C++ timelimit
3625 11:51 - 15/03/2017 AtEAM Số có chữ số không lặp C++ no-output
3624 11:50 - 15/03/2017 AtEAM Số có chữ số không lặp C++ no-output
3623 11:50 - 15/03/2017 J2TeaM Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3622 11:50 - 15/03/2017 coderstorm1997 Số có chữ số không lặp C++ run-error
3620 11:49 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3619 11:47 - 15/03/2017 DTVT_K37 Đếm từ trong xâu C wrong-answer
3618 11:46 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3617 11:45 - 15/03/2017 pikagon Số Palidrome hệ cơ số B C++ wrong-answer
3616 11:45 - 15/03/2017 J2TeaM Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3615 11:43 - 15/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C++ timelimit
3614 11:42 - 15/03/2017 WAB Dãy Fibonacci C++ correct
3613 11:40 - 15/03/2017 pikagon Số Palidrome hệ cơ số B C++ wrong-answer
3612 11:39 - 15/03/2017 1kNova Ma trận đối xứng C wrong-answer
3611 11:39 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3610 11:37 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3609 11:36 - 15/03/2017 AtEAM Số có chữ số không lặp C++ wrong-answer
3608 11:35 - 15/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C++ timelimit
3607 11:32 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3606 11:31 - 15/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C++ timelimit
3605 11:30 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Số Palidrome hệ cơ số B C++ wrong-answer
3604 11:29 - 15/03/2017 AtEAM Số có chữ số không lặp C++ wrong-answer
3603 11:28 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3601 11:28 - 15/03/2017 1kNova Ma trận đối xứng C wrong-answer
3600 11:26 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3597 11:25 - 15/03/2017 VIM Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3596 11:24 - 15/03/2017 CompilationError Dãy Fibonacci Java run-error
3595 11:22 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3594 11:22 - 15/03/2017 VIM Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ correct
3593 11:21 - 15/03/2017 coderstorm1997 Số Palidrome hệ cơ số B C++ correct
3592 11:21 - 15/03/2017 CompilationError Dãy Fibonacci Java run-error

Chat - 0 kết nối