Thi chính thức OLP/ACM 2017
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
3702 12:29 - 15/03/2017 J2TeaM Dãy Fibonacci C++ timelimit
3701 12:28 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Số Palidrome hệ cơ số B C++ wrong-answer
3700 12:28 - 15/03/2017 NoName Số Palidrome hệ cơ số B Pascal correct
3699 12:28 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3698 12:28 - 15/03/2017 pikagon Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3697 12:28 - 15/03/2017 WAB Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3696 12:28 - 15/03/2017 J2TeaM Dãy Fibonacci C++ timelimit
3695 12:28 - 15/03/2017 pikagon Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3694 12:27 - 15/03/2017 WAB Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3693 12:27 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Số Palidrome hệ cơ số B C++ wrong-answer
3692 12:26 - 15/03/2017 MEGAKILL Đếm từ trong xâu C++ correct
3691 12:26 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3690 12:26 - 15/03/2017 pikagon Tích vô hướng nhỏ nhất C++ correct
3689 12:25 - 15/03/2017 NoName Số Palidrome hệ cơ số B Pascal wrong-answer
3688 12:25 - 15/03/2017 _WrongAnswer Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3687 12:25 - 15/03/2017 pikagon Tích vô hướng nhỏ nhất C++ wrong-answer
3686 12:25 - 15/03/2017 CompilationError Số Palidrome hệ cơ số B C++ correct
3685 12:25 - 15/03/2017 VIM Số có chữ số không lặp C++ wrong-answer
3684 12:24 - 15/03/2017 MEGAKILL Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3683 12:24 - 15/03/2017 CompilationError Số Palidrome hệ cơ số B C++ no-output
3682 12:22 - 15/03/2017 pikagon Tích vô hướng nhỏ nhất C++ compiler-error
3681 12:21 - 15/03/2017 CompilationError Số Palidrome hệ cơ số B C++ no-output
3680 12:21 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Số Palidrome hệ cơ số B C++ run-error
3679 12:20 - 15/03/2017 coderstorm1997 Tìm phần tử bị thiếu C++ correct
3678 12:20 - 15/03/2017 AtEAM Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ correct
3677 12:19 - 15/03/2017 WAB Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3676 12:17 - 15/03/2017 rocket Số có chữ số không lặp C++ timelimit
3675 12:16 - 15/03/2017 _WrongAnswer Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3674 12:16 - 15/03/2017 coderstorm1997 Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3673 12:15 - 15/03/2017 VIM Số có chữ số không lặp C++ wrong-answer
3671 12:14 - 15/03/2017 VIM Số có chữ số không lặp C++ wrong-answer
3670 12:13 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Đếm từ trong xâu C++ timelimit
3668 12:12 - 15/03/2017 MEGAKILL Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3666 12:11 - 15/03/2017 rocket Số có chữ số không lặp C++ timelimit
3664 12:09 - 15/03/2017 pikagon Tích vô hướng nhỏ nhất C++ compiler-error
3662 12:08 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Số Palidrome hệ cơ số B C++ wrong-answer
3660 12:07 - 15/03/2017 DTVT_K37 Đếm từ trong xâu C wrong-answer
3659 12:07 - 15/03/2017 NoName Số có chữ số không lặp Pascal correct
3658 12:06 - 15/03/2017 NoName Số có chữ số không lặp Pascal wrong-answer
3657 12:06 - 15/03/2017 VIM Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3656 12:06 - 15/03/2017 _WrongAnswer Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3654 12:06 - 15/03/2017 VIM Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3653 12:05 - 15/03/2017 pikagon Tích vô hướng nhỏ nhất C++ compiler-error
3652 12:03 - 15/03/2017 rocket Số có chữ số không lặp C++ timelimit
3651 12:03 - 15/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3650 12:02 - 15/03/2017 404NotFound Số có chữ số không lặp C++ wrong-answer
3649 12:02 - 15/03/2017 AtEAM Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3648 12:00 - 15/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C++ timelimit
3647 12:00 - 15/03/2017 pikagon Tích vô hướng nhỏ nhất C++ compiler-error
3646 12:00 - 15/03/2017 NoName Số Palidrome hệ cơ số B Pascal wrong-answer

Chat - 0 kết nối