Thi chính thức OLP/ACM 2017
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
3893 00:02 - 17/03/2017 nhantruong Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   run-error
3892 00:01 - 17/03/2017 nhantruong Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   run-error
3891 23:57 - 16/03/2017 nhantruong Tìm phần tử bị thiếu C too-late   compiler-error
3889 23:52 - 16/03/2017 nhantruong Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   compiler-error
3865 15:38 - 16/03/2017 MEGAKILL Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   correct
3864 15:35 - 16/03/2017 MEGAKILL Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
3863 15:34 - 16/03/2017 VIM Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
3862 15:34 - 16/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
3861 15:32 - 16/03/2017 VIM Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
3860 15:31 - 16/03/2017 VIM Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
3859 15:30 - 16/03/2017 MEGAKILL Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
3858 15:28 - 16/03/2017 VIM Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
3857 15:27 - 16/03/2017 MEGAKILL Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
3856 15:27 - 16/03/2017 VIM Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
3855 15:25 - 16/03/2017 MEGAKILL Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
3854 15:20 - 16/03/2017 MEGAKILL Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   run-error
3841 10:47 - 16/03/2017 CompilationError Tìm phần tử bị thiếu Java too-late   run-error
3840 10:37 - 16/03/2017 CompilationError Dãy Fibonacci Java too-late   correct
3822 05:58 - 16/03/2017 coderstorm1997 Sân bay trung tâm C++ too-late   correct
3821 05:58 - 16/03/2017 coderstorm1997 Đếm từ trong xâu C++ too-late   run-error
3820 02:01 - 16/03/2017 devStronger Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   correct
3819 01:57 - 16/03/2017 devStronger Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   wrong-answer
3806 23:07 - 15/03/2017 1kNova Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   correct
3804 23:02 - 15/03/2017 1kNova Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   no-output
3803 23:01 - 15/03/2017 1kNova Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   no-output
3802 23:00 - 15/03/2017 1kNova Tìm phần tử bị thiếu C too-late   compiler-error
3801 22:58 - 15/03/2017 1kNova Tìm phần tử bị thiếu C too-late   compiler-error
3800 22:57 - 15/03/2017 1kNova Tìm phần tử bị thiếu C too-late   timelimit
3795 22:35 - 15/03/2017 1kNova Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   run-error
3794 22:34 - 15/03/2017 1kNova Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   run-error
3792 22:09 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
3786 21:39 - 15/03/2017 VIM Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
3783 21:36 - 15/03/2017 1kNova Tìm phần tử bị thiếu C too-late   compiler-error
3782 21:34 - 15/03/2017 VIM Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
3781 21:34 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
3780 21:33 - 15/03/2017 VIM Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
3778 21:32 - 15/03/2017 VIM Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
3770 21:15 - 15/03/2017 1kNova Tìm phần tử bị thiếu C too-late   compiler-error
3743 19:38 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Số Palidrome hệ cơ số B C++ too-late   correct
3742 19:32 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Số Palidrome hệ cơ số B C++ too-late   wrong-answer
3739 19:04 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   correct
3738 19:02 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
3732 18:53 - 15/03/2017 VIM Số có chữ số không lặp C++ too-late   correct
3731 18:52 - 15/03/2017 VIM Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
3708 12:36 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Số có chữ số không lặp C++ too-late   timelimit
3707 12:30 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
3706 12:29 - 15/03/2017 pikagon Đếm từ trong xâu C++ compiler-error
3705 12:29 - 15/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C++ timelimit
3704 12:29 - 15/03/2017 onehitwronganswer Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3703 12:29 - 15/03/2017 VIM Số có chữ số không lặp C++ wrong-answer

Chat - 0 kết nối