Thi chính thức OLP/ACM 2017
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
13381 06:04 - 08/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
13380 06:04 - 08/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
13379 06:03 - 08/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
13231 17:20 - 07/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
13230 17:19 - 07/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
13229 17:16 - 07/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
13226 17:10 - 07/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
13225 17:07 - 07/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
13214 15:52 - 07/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
13208 15:41 - 07/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
13206 15:34 - 07/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
13204 15:27 - 07/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   compiler-error
8628 09:34 - 08/04/2017 StormCode Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ too-late   correct
8625 09:30 - 08/04/2017 StormCode Đếm từ trong xâu C++ too-late   timelimit
8592 19:12 - 07/04/2017 StormCode Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ too-late   timelimit
8591 19:05 - 07/04/2017 StormCode Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ too-late   wrong-answer
7209 15:14 - 31/03/2017 chithong97 Ma trận đối xứng C++ too-late   correct
7156 09:48 - 31/03/2017 chithong97 Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   correct
7142 09:20 - 31/03/2017 chithong97 Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
5843 23:24 - 23/03/2017 Quietly Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
5842 23:23 - 23/03/2017 Quietly Đếm từ trong xâu C++ too-late   compiler-error
5841 23:23 - 23/03/2017 Quietly Đếm từ trong xâu C++ too-late   compiler-error
5674 18:07 - 22/03/2017 rabbitboss Dãy Fibonacci C++ too-late   correct
4185 17:31 - 18/03/2017 SPDN_STARTING Số Palidrome hệ cơ số B C++ too-late   wrong-answer
4177 17:07 - 18/03/2017 SPDN_STARTING Dãy Fibonacci C++ too-late   correct
4176 17:07 - 18/03/2017 SPDN_STARTING Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
4166 16:16 - 18/03/2017 N1_nhdphuc Số Palidrome hệ cơ số B C++ too-late   correct
4125 14:01 - 18/03/2017 SPDN_STARTING Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ too-late   correct
4068 11:57 - 18/03/2017 SPDN_STARTING Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   correct
4062 11:30 - 18/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   correct
4059 11:28 - 18/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
4057 11:23 - 18/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
4056 11:22 - 18/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
4055 11:20 - 18/03/2017 SPDN_STARTING Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   run-error
3951 22:54 - 17/03/2017 Timelimit Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ too-late   correct
3928 18:52 - 17/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   correct
3927 18:45 - 17/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
3926 18:23 - 17/03/2017 rocket Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   timelimit
3925 18:21 - 17/03/2017 rocket Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
3924 18:16 - 17/03/2017 rocket Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
3923 18:11 - 17/03/2017 rocket Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
3922 18:07 - 17/03/2017 rocket Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
3921 18:06 - 17/03/2017 rocket Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
3917 16:28 - 17/03/2017 Timelimit Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ too-late   run-error
3916 16:27 - 17/03/2017 Timelimit Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ too-late   run-error
3898 00:16 - 17/03/2017 nhantruong Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   timelimit
3897 00:15 - 17/03/2017 CompilationError Tìm phần tử bị thiếu Java too-late   run-error
3896 00:06 - 17/03/2017 nhantruong Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   run-error
3895 00:05 - 17/03/2017 nhantruong Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   run-error
3894 00:03 - 17/03/2017 nhantruong Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   run-error

Chat - 0 kết nối