Thi chính thức OLP/ACM 2017
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
85914 11:45 - 21/03/2019 cuongcsd177 Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
85913 11:38 - 21/03/2019 cuongcsd177 Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
44494 02:56 - 16/11/2017 n4_ntquy Xâu dấu ngoặc cân bằng C++ too-late   timelimit
44493 02:54 - 16/11/2017 n4_ntquy Xâu dấu ngoặc cân bằng C++ too-late   timelimit
42624 14:23 - 01/11/2017 n4_ntquy Số có chữ số không lặp C++ too-late   correct
42623 14:20 - 01/11/2017 n4_ntquy Số có chữ số không lặp C++ too-late   timelimit
42622 14:17 - 01/11/2017 n4_ntquy Số có chữ số không lặp C++ too-late   timelimit
42621 14:10 - 01/11/2017 n4_ntquy Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
42595 17:00 - 29/10/2017 N4pcCong Sân bay trung tâm C++ too-late   wrong-answer
42594 16:54 - 29/10/2017 N4pcCong Sân bay trung tâm C++ too-late   wrong-answer
42593 16:47 - 29/10/2017 N4pcCong Sân bay trung tâm C++ too-late   wrong-answer
42592 16:37 - 29/10/2017 N4pcCong Sân bay trung tâm C++ too-late   wrong-answer
40891 20:15 - 02/10/2017 nguyen98 Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
40890 20:12 - 02/10/2017 nguyen98 Số có chữ số không lặp C++ too-late   timelimit
40889 19:56 - 02/10/2017 nguyen98 Sân bay trung tâm C++ too-late   correct
40888 19:56 - 02/10/2017 nguyen98 Sân bay trung tâm C++ too-late   wrong-answer
40887 19:50 - 02/10/2017 nguyen98 Sân bay trung tâm C++ too-late   wrong-answer
40886 19:47 - 02/10/2017 nguyen98 Sân bay trung tâm C++ too-late   wrong-answer
40885 19:36 - 02/10/2017 nguyen98 Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   correct
40884 19:28 - 02/10/2017 nguyen98 Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ too-late   correct
40883 18:52 - 02/10/2017 nguyen98 Ma trận đối xứng C++ too-late   correct
40882 18:49 - 02/10/2017 nguyen98 Số Palidrome hệ cơ số B C++ too-late   correct
40881 18:49 - 02/10/2017 nguyen98 Số Palidrome hệ cơ số B C++ too-late   correct
40880 18:37 - 02/10/2017 nguyen98 Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
40878 18:18 - 02/10/2017 nguyen98 Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   correct
40877 18:17 - 02/10/2017 nguyen98 Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   run-error
40876 18:15 - 02/10/2017 nguyen98 Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   run-error
40875 18:14 - 02/10/2017 nguyen98 Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   run-error
40873 18:10 - 02/10/2017 nguyen98 Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
34804 02:11 - 05/08/2017 N2_Thanh113 Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   wrong-answer
34802 02:02 - 05/08/2017 N2_Thanh113 Dãy Fibonacci Python 2 too-late   correct
26109 19:33 - 26/06/2017 WAB Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ too-late   timelimit
23658 22:58 - 22/06/2017 N1_pvtuan Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
23656 22:52 - 22/06/2017 N1_pvtuan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
19364 22:22 - 26/05/2017 tranthimyhanh Sân bay trung tâm C++ too-late   wrong-answer
19354 22:06 - 26/05/2017 tranthimyhanh Dãy Fibonacci C++ too-late   correct
19351 22:01 - 26/05/2017 tranthimyhanh Dãy Fibonacci C++ too-late   run-error
19350 22:00 - 26/05/2017 tranthimyhanh Dãy Fibonacci C++ too-late   compiler-error
19349 22:00 - 26/05/2017 tranthimyhanh Dãy Fibonacci C++ too-late   run-error
19347 21:55 - 26/05/2017 tranthimyhanh Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ too-late   correct
19343 21:51 - 26/05/2017 tranthimyhanh Đếm từ trong xâu C++ too-late   timelimit
19323 21:32 - 26/05/2017 tranthimyhanh Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   correct
19319 21:26 - 26/05/2017 tranthimyhanh Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
15633 02:16 - 13/05/2017 N4_Nguyen_Quoc_Cuong Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ too-late   correct
15632 02:15 - 13/05/2017 N4_Nguyen_Quoc_Cuong Đếm từ trong xâu C++ too-late   run-error
13387 06:51 - 08/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
13386 06:50 - 08/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   compiler-error
13385 06:50 - 08/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   compiler-error
13383 06:16 - 08/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
13382 06:13 - 08/05/2017 N1_ndoan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer

Chat - 0 kết nối