Thi chính thức OLP/ACM 2017
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
88512 21:38 - 26/03/2019 18t1021221 Dãy Fibonacci C++ too-late   timelimit
88511 21:38 - 26/03/2019 18t1021221 Dãy Fibonacci C++ too-late   timelimit
88510 21:35 - 26/03/2019 18t1021221 Dãy Fibonacci C++ too-late   wrong-answer
87882 11:02 - 25/03/2019 NguyenMVo Số Palidrome hệ cơ số B C++ too-late   wrong-answer
87881 10:59 - 25/03/2019 NguyenMVo Số Palidrome hệ cơ số B C++ too-late   wrong-answer
87880 10:57 - 25/03/2019 NguyenMVo Số Palidrome hệ cơ số B C++ too-late   wrong-answer
87879 10:55 - 25/03/2019 NguyenMVo Số Palidrome hệ cơ số B C++ too-late   wrong-answer
87878 10:39 - 25/03/2019 NguyenMVo Số Palidrome hệ cơ số B GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
87877 10:38 - 25/03/2019 NguyenMVo Số Palidrome hệ cơ số B C++ too-late   wrong-answer
87876 10:29 - 25/03/2019 NguyenMVo Số Palidrome hệ cơ số B C++ too-late   wrong-answer
87796 22:05 - 24/03/2019 NguyenMVo Ma trận đối xứng C++ too-late   correct
86570 06:01 - 24/03/2019 cuongcsd177 Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   wrong-answer
86569 05:57 - 24/03/2019 cuongcsd177 Ma trận đối xứng C++ too-late   wrong-answer
86567 05:50 - 24/03/2019 cuongcsd177 Ma trận đối xứng C++ too-late   wrong-answer
86516 23:03 - 23/03/2019 noinformation Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   timelimit
86513 22:59 - 23/03/2019 noinformation Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   timelimit
86511 22:43 - 23/03/2019 noinformation Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   timelimit
86510 22:41 - 23/03/2019 noinformation Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
86509 22:38 - 23/03/2019 noinformation Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
86501 22:05 - 23/03/2019 noinformation Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   timelimit
86497 21:32 - 23/03/2019 cuongcsd177 Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   wrong-answer
86496 21:31 - 23/03/2019 cuongcsd177 Số có chữ số không lặp C++ too-late   correct
86495 21:30 - 23/03/2019 cuongcsd177 Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   wrong-answer
86494 21:29 - 23/03/2019 cuongcsd177 Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   wrong-answer
86489 20:14 - 23/03/2019 noinformation Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
86488 20:14 - 23/03/2019 noinformation Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
86487 20:10 - 23/03/2019 noinformation Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
86486 20:09 - 23/03/2019 noinformation Đếm từ trong xâu C++ too-late   compiler-error
86485 19:54 - 23/03/2019 noinformation Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
86484 19:54 - 23/03/2019 noinformation Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
86483 19:27 - 23/03/2019 cuongcsd177 Số có chữ số không lặp C++ too-late   correct
86482 18:29 - 23/03/2019 cuongcsd177 Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
86481 18:25 - 23/03/2019 cuongcsd177 Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
86480 18:24 - 23/03/2019 cuongcsd177 Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
86479 18:22 - 23/03/2019 cuongcsd177 Số có chữ số không lặp C++ too-late   timelimit
86478 18:14 - 23/03/2019 cuongcsd177 Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
86477 18:10 - 23/03/2019 cuongcsd177 Số có chữ số không lặp C++ too-late   timelimit
86476 18:04 - 23/03/2019 cuongcsd177 Số có chữ số không lặp C++ too-late   timelimit
86475 18:01 - 23/03/2019 cuongcsd177 Số có chữ số không lặp C++ too-late   timelimit
86474 18:01 - 23/03/2019 cuongcsd177 Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
86467 14:36 - 23/03/2019 lapnhan Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
86466 14:33 - 23/03/2019 lapnhan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
86465 14:22 - 23/03/2019 lapnhan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
86464 14:07 - 23/03/2019 lapnhan Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
86463 13:56 - 23/03/2019 cuongcsd177 Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
86462 13:56 - 23/03/2019 lapnhan Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
86461 13:54 - 23/03/2019 cuongcsd177 Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
86460 13:51 - 23/03/2019 cuongcsd177 Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
86419 23:16 - 22/03/2019 18t1021223 Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
86418 23:12 - 22/03/2019 18t1021223 Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer

Chat - 0 kết nối