Thi chính thức OLP/ACM 2017
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
3334 08:36 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3333 08:35 - 15/03/2017 AtEAM Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3332 08:35 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3331 08:35 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3330 08:34 - 15/03/2017 CompilationError Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3329 08:33 - 15/03/2017 Timelimit Tìm phần tử bị thiếu C++ correct
3328 08:33 - 15/03/2017 coderstorm1997 Đếm từ trong xâu C++ correct
3327 08:32 - 15/03/2017 coderstorm1997 Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3326 08:31 - 15/03/2017 CompilationError Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3325 08:31 - 15/03/2017 CompilationError Đếm từ trong xâu C++ no-output
3324 08:30 - 15/03/2017 AtEAM Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3323 08:30 - 15/03/2017 Timelimit Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3322 08:30 - 15/03/2017 404NotFound Ma trận đối xứng C++ correct
3321 08:30 - 15/03/2017 pikagon Đếm từ trong xâu C++ compiler-error
3320 08:30 - 15/03/2017 rocket Đếm từ trong xâu C++ correct
3319 08:30 - 15/03/2017 1kNova Đếm từ trong xâu C wrong-answer
3318 08:29 - 15/03/2017 rocket Đếm từ trong xâu C++ run-error
3317 08:29 - 15/03/2017 Timelimit Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3316 08:28 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ correct
3315 08:28 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3314 08:27 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3313 08:27 - 15/03/2017 AtEAM Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3312 08:27 - 15/03/2017 Ubuntu Tích vô hướng nhỏ nhất C++ correct
3311 08:27 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3310 08:26 - 15/03/2017 coderstorm1997 Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3309 08:25 - 15/03/2017 Ubuntu Tích vô hướng nhỏ nhất C++ wrong-answer
3308 08:24 - 15/03/2017 404NotFound Tìm phần tử bị thiếu C++ correct
3307 08:24 - 15/03/2017 WAB Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3306 08:23 - 15/03/2017 AtEAM Dãy Fibonacci Python 2 correct
3305 08:22 - 15/03/2017 Timelimit Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3304 08:20 - 15/03/2017 MEGAKILL Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3303 08:19 - 15/03/2017 Ubuntu Đếm từ trong xâu C++ correct
3302 08:18 - 15/03/2017 Ubuntu Đếm từ trong xâu C compiler-error
3301 08:18 - 15/03/2017 Ubuntu Đếm từ trong xâu C compiler-error
3300 08:17 - 15/03/2017 Timelimit Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3299 08:16 - 15/03/2017 _WrongAnswer Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3298 08:16 - 15/03/2017 404NotFound Đếm từ trong xâu C++ correct
3297 08:16 - 15/03/2017 AtEAM Đếm từ trong xâu Python 2 wrong-answer

Chat - 0 kết nối