Thi chính thức OLP/ACM 2017
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
3384 09:05 - 15/03/2017 WAB Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3383 09:05 - 15/03/2017 coderstorm1997 Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3382 09:05 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3381 09:05 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Dãy Fibonacci C++ wrong-answer
3380 09:05 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3379 09:04 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3378 09:03 - 15/03/2017 coderstorm1997 Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3377 09:03 - 15/03/2017 Timelimit Tích vô hướng nhỏ nhất C++ correct
3376 09:02 - 15/03/2017 Ubuntu Số Palidrome hệ cơ số B C++ wrong-answer
3375 09:02 - 15/03/2017 coderstorm1997 Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3374 09:02 - 15/03/2017 WAB Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3373 09:01 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3372 09:01 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3371 09:01 - 15/03/2017 404NotFound Sân bay trung tâm C++ wrong-answer
3370 09:01 - 15/03/2017 rocket Số Palidrome hệ cơ số B C++ wrong-answer
3369 09:00 - 15/03/2017 WAB Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3368 08:59 - 15/03/2017 MEGAKILL Tích vô hướng nhỏ nhất C++ correct
3367 08:59 - 15/03/2017 pikagon Đếm từ trong xâu C++ compiler-error
3366 08:58 - 15/03/2017 _WrongAnswer Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3365 08:56 - 15/03/2017 Timelimit Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3364 08:56 - 15/03/2017 _WrongAnswer Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3363 08:56 - 15/03/2017 VIM Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ timelimit
3362 08:55 - 15/03/2017 SPDN_STARTING Dãy Fibonacci C++ wrong-answer
3361 08:53 - 15/03/2017 CompilationError Ma trận đối xứng C++ wrong-answer
3360 08:52 - 15/03/2017 Ubuntu Số Palidrome hệ cơ số B C++ wrong-answer
3359 08:50 - 15/03/2017 Timelimit Ma trận đối xứng C++ correct
3358 08:49 - 15/03/2017 _WrongAnswer Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3357 08:47 - 15/03/2017 rocket Số Palidrome hệ cơ số B C++ wrong-answer
3356 08:47 - 15/03/2017 AtEAM Đếm từ trong xâu Python 2 correct
3355 08:47 - 15/03/2017 _WrongAnswer Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3354 08:46 - 15/03/2017 J2TeaM Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3353 08:46 - 15/03/2017 J2TeaM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3352 08:46 - 15/03/2017 NoName Đếm từ trong xâu Pascal correct
3351 08:46 - 15/03/2017 _WrongAnswer Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3350 08:45 - 15/03/2017 J2TeaM Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3349 08:44 - 15/03/2017 pikagon Đếm từ trong xâu C++ compiler-error
3348 08:43 - 15/03/2017 CompilationError Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3347 08:43 - 15/03/2017 Timelimit Số Palidrome hệ cơ số B C++ correct
3346 08:42 - 15/03/2017 404NotFound Số Palidrome hệ cơ số B C++ correct
3345 08:40 - 15/03/2017 Ubuntu Tìm phần tử bị thiếu C++ wrong-answer
3344 08:39 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3343 08:39 - 15/03/2017 404NotFound Số Palidrome hệ cơ số B C++ wrong-answer
3342 08:39 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3341 08:39 - 15/03/2017 NoName Đếm từ trong xâu Pascal wrong-answer
3340 08:38 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3339 08:37 - 15/03/2017 VIM Đếm từ trong xâu C++ wrong-answer
3338 08:37 - 15/03/2017 AtEAM Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3337 08:37 - 15/03/2017 AtEAM Tìm phần tử bị thiếu C++ run-error
3336 08:37 - 15/03/2017 1kNova Đếm từ trong xâu C wrong-answer
3335 08:36 - 15/03/2017 pikagon Đếm từ trong xâu C++ compiler-error

Chat - 0 kết nối