Thi chính thức OLP/ACM 2017
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
135876 21:27 - 15/11/2020 abcxyz1 Số Palidrome hệ cơ số B Java too-late   correct
135875 21:23 - 15/11/2020 abcxyz1 Số Palidrome hệ cơ số B Java too-late   wrong-answer
135005 16:21 - 12/11/2020 nguyenhuuminhthong Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
135004 16:21 - 12/11/2020 nguyenhuuminhthong Đếm từ trong xâu C++ too-late   no-output
135002 16:20 - 12/11/2020 nguyenhuuminhthong Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
127037 19:24 - 01/12/2019 pham huy Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   timelimit
127036 18:51 - 01/12/2019 pham huy Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   timelimit
127022 17:40 - 01/12/2019 pham huy Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   timelimit
127021 17:34 - 01/12/2019 pham huy Tìm phần tử bị thiếu C++ too-late   timelimit
127020 16:58 - 01/12/2019 pham huy Số có chữ số không lặp C++ too-late   correct
127018 16:51 - 01/12/2019 pham huy Số có chữ số không lặp C++ too-late   timelimit
127012 14:42 - 01/12/2019 pham huy Dãy Fibonacci C++ too-late   correct
127011 14:42 - 01/12/2019 pham huy Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
126483 22:10 - 28/11/2019 duong Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   correct
126482 22:08 - 28/11/2019 duong Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   wrong-answer
126480 22:01 - 28/11/2019 duong Dãy Fibonacci C++ too-late   correct
121574 22:57 - 19/11/2019 Riot Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
121573 22:56 - 19/11/2019 Riot Đếm từ trong xâu C++ too-late   compiler-error
121572 22:56 - 19/11/2019 Riot Đếm từ trong xâu C++ too-late   compiler-error
121566 22:40 - 19/11/2019 Riot Đếm từ trong xâu C++ too-late   run-error
121565 22:40 - 19/11/2019 Riot Đếm từ trong xâu C++ too-late   timelimit
121563 22:38 - 19/11/2019 Riot Đếm từ trong xâu C++ too-late   run-error
121561 22:38 - 19/11/2019 Riot Đếm từ trong xâu C++ too-late   run-error
121556 22:32 - 19/11/2019 Riot Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
121553 22:30 - 19/11/2019 Riot Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
121550 22:28 - 19/11/2019 Riot Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
121549 22:28 - 19/11/2019 Riot Đếm từ trong xâu C++ too-late   no-output
121021 21:25 - 17/11/2019 Nhật Minh Số có chữ số không lặp Pascal too-late   timelimit
121020 21:24 - 17/11/2019 Nhật Minh Đếm từ trong xâu Pascal too-late   correct
120902 16:41 - 17/11/2019 huyntp1103 Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   correct
120901 16:41 - 17/11/2019 huyntp1103 Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   compiler-error
120900 16:40 - 17/11/2019 Riot Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   correct
120898 16:36 - 17/11/2019 Riot Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   correct
120896 16:35 - 17/11/2019 Riot Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   run-error
120893 16:32 - 17/11/2019 huyntp1103 Phân tích ra thừa số nguyên tố C++ too-late   correct
120880 15:58 - 17/11/2019 huyntp1103 Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   run-error
116821 23:24 - 01/11/2019 18t1021223 Đếm từ trong xâu C++ too-late   wrong-answer
116818 23:15 - 01/11/2019 18t1021223 Đếm từ trong xâu C++ too-late   compiler-error
116811 22:31 - 01/11/2019 18t1021223 Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   correct
112236 07:35 - 28/09/2019 123987 Đếm từ trong xâu C++ too-late   correct
108799 22:55 - 23/08/2019 vinhnt Xâu dấu ngoặc cân bằng GNU C++ 14 too-late   timelimit
98709 23:09 - 06/05/2019 vuadotkich80 Ma trận đối xứng C++ too-late   wrong-answer
98708 23:09 - 06/05/2019 vuadotkich80 Ma trận đối xứng C++ too-late   wrong-answer
96940 21:39 - 19/04/2019 pantechvegasky Số có chữ số không lặp C++ too-late   correct
96938 21:32 - 19/04/2019 pantechvegasky Số có chữ số không lặp C++ too-late   timelimit
96937 21:30 - 19/04/2019 pantechvegasky Số có chữ số không lặp C++ too-late   correct
96936 21:29 - 19/04/2019 pantechvegasky Số có chữ số không lặp C++ too-late   wrong-answer
88681 15:29 - 27/03/2019 NguyenMVo Dãy Fibonacci C++ too-late   correct
88669 14:52 - 27/03/2019 NguyenMVo Tích vô hướng nhỏ nhất C++ too-late   correct
88514 21:48 - 26/03/2019 18t1021221 Dãy Fibonacci C++ too-late   timelimit

Chat - 0 kết nối