Thi chính thức OLP/ACM 2017
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Đếm từ trong xâu 10 2 256000
B
Số có chữ số không lặp 10 2 256000
C
Tích vô hướng nhỏ nhất 10 1 256000
D
Phân tích ra thừa số nguyên tố 10 2 256000
E
Dãy Fibonacci 10 2 256000
F
Sân bay trung tâm 10 2 256000
G
Tìm phần tử bị thiếu 10 1 256000
H
Xâu dấu ngoặc cân bằng 10 2 256000
I
Số Palidrome hệ cơ số B 10 1 256000
J
Ma trận đối xứng 10 1 256000

Đề bài: Ma trận đối xứng

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Ma trận đối xứng

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối