Luyện tập OLP Cần Thơ - 2
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Huấn luyện thú cưng 100 1 256000
B
Độ đo khoảng cách 100 1 256000
C
Bán hàng rong 100 1 256000
D
Người bán hàng 100 1 256000
E
Bỏ phiếu 100 1 256000

Chat - 0 kết nối