For Kid 1
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Tích hai số 100 1 256000
B
Giai thừa kép 100 1 256000
C
Đếm chữ số chẵn 100 1 256000

Chat - 0 kết nối