OLP 2019 vòng khởi động
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
126695 04:18 - 30/11/2019 18T1021325 Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   timelimit
126692 04:02 - 30/11/2019 18T1021325 Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   timelimit
126437 17:20 - 28/11/2019 duong Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   correct
126436 17:18 - 28/11/2019 duong Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   wrong-answer
126434 17:17 - 28/11/2019 duong Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   run-error
126433 17:16 - 28/11/2019 duong Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   run-error
126377 14:37 - 28/11/2019 HAUI.One_Punch_AC Đếm bít 1 GNU C++ 14 too-late   correct
126375 14:35 - 28/11/2019 HAUI.One_Punch_AC Đếm bít 1 C++ too-late   wrong-answer
126374 14:31 - 28/11/2019 HAUI.One_Punch_AC Đếm bít 1 GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
125689 00:59 - 27/11/2019 ccccc Phát kẹo C++ too-late   correct
125688 00:57 - 27/11/2019 ccccc Phát kẹo C++ too-late   run-error
125681 00:46 - 27/11/2019 ccccc Phát kẹo C++ too-late   wrong-answer
125678 00:40 - 27/11/2019 ccccc Phát kẹo C++ too-late   wrong-answer
125676 00:37 - 27/11/2019 ccccc Phát kẹo C++ too-late   wrong-answer
125672 00:34 - 27/11/2019 ccccc Phát kẹo C++ too-late   wrong-answer
125670 00:32 - 27/11/2019 ccccc Phát kẹo C++ too-late   wrong-answer
125669 00:31 - 27/11/2019 ccccc Phát kẹo C++ too-late   no-output
123878 14:52 - 26/11/2019 UIH-LuuThiYenNhi Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   correct
123877 14:51 - 26/11/2019 KH-NguyenVanPhi Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   correct
123875 14:49 - 26/11/2019 UIH-OngThanhDuy Biến đổi và so sánh dãy số GNU C++ 14 too-late   correct
123865 14:37 - 26/11/2019 UIH-PhanDangLuu Đếm bít 1 C++ too-late   wrong-answer
123844 12:31 - 26/11/2019 hvp230499 Đếm bít 1 C++ too-late   timelimit
123826 10:50 - 26/11/2019 quocdongqh Biểu thức số học làm từ thẻ C++ too-late   correct
123824 10:44 - 26/11/2019 quang17102 Biểu thức số học làm từ thẻ C++ too-late   wrong-answer
123823 10:44 - 26/11/2019 quang17102 Biểu thức số học làm từ thẻ C++ too-late   compiler-error
123821 10:36 - 26/11/2019 quang17102 Biểu thức số học làm từ thẻ C++ too-late   wrong-answer
123812 10:08 - 26/11/2019 huyntp1103 Đếm bít 1 C++ too-late   correct
123810 09:55 - 26/11/2019 clone1 Đếm bít 1 C++ too-late   correct
123800 09:45 - 26/11/2019 18T1021208 Đếm bít 1 C++ too-late   timelimit
123789 09:10 - 26/11/2019 tuanvynguyen1 Đếm bít 1 C++ too-late   correct
123782 08:55 - 26/11/2019 clone1 Phát kẹo C++ too-late   correct
123778 08:48 - 26/11/2019 clone1 Phát kẹo C++ too-late   wrong-answer
123775 08:46 - 26/11/2019 clone1 Phát kẹo C++ too-late   wrong-answer
123768 08:35 - 26/11/2019 clone1 Phát kẹo C++ too-late   wrong-answer
123766 08:35 - 26/11/2019 Riot Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   correct
123765 08:34 - 26/11/2019 Riot Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   wrong-answer
123764 08:33 - 26/11/2019 Riot Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   wrong-answer
123763 08:32 - 26/11/2019 Riot Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   wrong-answer
123762 08:30 - 26/11/2019 Checker Phát kẹo C++ too-late   correct
123761 08:30 - 26/11/2019 clone1 Phát kẹo C++ too-late   wrong-answer
123760 08:26 - 26/11/2019 Riot Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   correct
123759 08:22 - 26/11/2019 clone1 Biểu thức số học làm từ thẻ C++ too-late   correct
123758 08:22 - 26/11/2019 Riot Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   wrong-answer
123757 08:11 - 26/11/2019 Riot Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   wrong-answer
123756 07:56 - 26/11/2019 Riot Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   wrong-answer
123742 23:48 - 25/11/2019 clone1 Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   correct
123741 23:46 - 25/11/2019 clone1 Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   wrong-answer
123740 23:44 - 25/11/2019 clone1 Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   wrong-answer
123739 23:41 - 25/11/2019 clone1 Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   wrong-answer
123738 23:40 - 25/11/2019 clone1 Biến đổi và so sánh dãy số C++ too-late   wrong-answer

Chat - 0 kết nối