OLP 2019 vòng khởi động
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Biến đổi và so sánh dãy số 100 1 256000
B
Biểu thức số học làm từ thẻ 100 1 256000
C
Đếm bít 1 100 1 256000
D
Phát kẹo 100 1 256000

Đề bài: Biến đổi và so sánh dãy số

Điểm: 100

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Biến đổi và so sánh dãy số

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối