OLP 2019 vòng khởi động
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Biến đổi và so sánh dãy số 100 1 256000
B
Biểu thức số học làm từ thẻ 100 1 256000
C
Đếm bít 1 100 1 256000
D
Phát kẹo 100 1 256000

Chat - 0 kết nối