Olympic chuyên tin 2019
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
134847 21:27 - 11/11/2020 pamaithao Chia kẹo C++ too-late   wrong-answer
134846 21:27 - 11/11/2020 pamaithao Đếm góc vuông C++ too-late   wrong-answer
127087 01:42 - 02/12/2019 UIH-DinhHoangHaiDang Hoàn hảo hay không hoàn hảo GNU C++ 14 too-late   correct
127086 01:40 - 02/12/2019 UIH-DinhHoangHaiDang Hoàn hảo hay không hoàn hảo GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
127085 01:32 - 02/12/2019 UIH-DinhHoangHaiDang Hoàn hảo hay không hoàn hảo GNU C++ 14 too-late   timelimit
126882 20:52 - 30/11/2019 UIH-DinhHoangHaiDang Hoàn hảo hay không hoàn hảo GNU C++ 14 too-late   correct
126880 20:49 - 30/11/2019 UIH-DinhHoangHaiDang Hoàn hảo hay không hoàn hảo GNU C++ 14 too-late   timelimit
126879 20:48 - 30/11/2019 UIH-DinhHoangHaiDang Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   timelimit
126878 20:47 - 30/11/2019 UIH-DinhHoangHaiDang Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   compiler-error
126877 20:47 - 30/11/2019 UIH-DinhHoangHaiDang Hoàn hảo hay không hoàn hảo GNU C++ 14 too-late   timelimit
126876 20:45 - 30/11/2019 UIH-DinhHoangHaiDang Hoàn hảo hay không hoàn hảo GNU C++ 14 too-late   timelimit
126874 20:42 - 30/11/2019 UIH-DinhHoangHaiDang Hoàn hảo hay không hoàn hảo GNU C++ 14 too-late   timelimit
126871 20:36 - 30/11/2019 UIH-DinhHoangHaiDang Hoàn hảo hay không hoàn hảo GNU C++ 14 too-late   timelimit
126870 20:34 - 30/11/2019 UIH-DinhHoangHaiDang Hoàn hảo hay không hoàn hảo GNU C++ 14 too-late   run-error
126857 19:33 - 30/11/2019 ckan719 Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   correct
126855 19:29 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Đếm góc vuông C++ too-late   correct
126854 19:24 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Đếm góc vuông C++ too-late   wrong-answer
126853 19:23 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Đếm góc vuông C++ too-late   compiler-error
126852 19:22 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Đếm góc vuông C++ too-late   compiler-error
126851 19:21 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Đếm góc vuông C++ too-late   compiler-error
126850 19:19 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Đếm góc vuông C++ too-late   compiler-error
126847 19:17 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Đếm góc vuông C++ too-late   compiler-error
126844 19:15 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Đếm góc vuông C++ too-late   compiler-error
126842 19:14 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Đếm góc vuông C++ too-late   compiler-error
126839 18:54 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Chia kẹo C++ too-late   correct
126832 18:28 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   timelimit
126831 18:26 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   correct
126830 18:25 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   correct
126828 18:23 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   correct
126827 18:21 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   timelimit
126826 18:19 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   timelimit
126825 18:17 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   correct
126824 18:16 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   timelimit
126823 18:09 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   timelimit
126822 18:05 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   timelimit
126813 17:47 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   timelimit
126812 17:44 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   timelimit
126810 17:41 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   timelimit
126807 17:36 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   timelimit
126806 17:35 - 30/11/2019 thienchidh@gmail.com Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   wrong-answer
126804 17:17 - 30/11/2019 ckan719 Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   wrong-answer
126803 17:15 - 30/11/2019 ckan719 Hoàn hảo hay không hoàn hảo C++ too-late   wrong-answer
126797 16:58 - 30/11/2019 ckan719 Chia kẹo C++ too-late   correct
126790 16:27 - 30/11/2019 ckan719 Đếm góc vuông C++ too-late   correct
126787 16:15 - 30/11/2019 ckan719 Đếm góc vuông C++ too-late   wrong-answer
126785 16:09 - 30/11/2019 Acepcep12 Đếm góc vuông C++ too-late   correct
126777 15:43 - 30/11/2019 Acepcep12 Đếm góc vuông C++ too-late   wrong-answer
126763 12:16 - 30/11/2019 haodo Chia kẹo C++ too-late   wrong-answer
126762 12:16 - 30/11/2019 haodo Chia kẹo C++ too-late   wrong-answer
126761 12:16 - 30/11/2019 haodo Chia kẹo C++ too-late   wrong-answer

Chat - 0 kết nối