Olympic chuyên tin 2019
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Đếm góc vuông 100 1 256000
B
Chia kẹo 100 1 256000
C
Hoàn hảo hay không hoàn hảo 100 2 256000
D
Lát gạch cổ điển 100 1 256000
E
Điền số vào bảng 100 1 256000

Đề bài: Lát gạch cổ điển

Điểm: 100

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Lát gạch cổ điển

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối