Olympic không chuyên tin 2019
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
126951 08:44 - 01/12/2019 lam Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   correct
126949 08:16 - 01/12/2019 lam Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   wrong-answer
126948 08:13 - 01/12/2019 lam Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   timelimit
126947 08:10 - 01/12/2019 lam Xếp tam giác C++ too-late   wrong-answer
126865 19:59 - 30/11/2019 duyluan3110 Khoảng cách ngắn nhất C++ too-late   run-error
126819 18:01 - 30/11/2019 Acepcep12 Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   timelimit
126817 17:54 - 30/11/2019 Acepcep12 Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   timelimit
126814 17:48 - 30/11/2019 lam Xếp tam giác C++ too-late   wrong-answer
126811 17:42 - 30/11/2019 Acepcep12 Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   timelimit
126809 17:38 - 30/11/2019 Acepcep12 Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   timelimit
126808 17:37 - 30/11/2019 Acepcep12 Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   timelimit
126802 17:10 - 30/11/2019 Acepcep12 Xếp tam giác C++ too-late   correct
126793 16:46 - 30/11/2019 lam Xếp tam giác C++ too-late   wrong-answer
126791 16:35 - 30/11/2019 duyluan3110 Chia kẹo C++ too-late   wrong-answer
126786 16:12 - 30/11/2019 lam Xếp tam giác C++ too-late   correct
126781 15:55 - 30/11/2019 duyluan3110 Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   correct
126780 15:55 - 30/11/2019 duyluan3110 Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   correct
126779 15:54 - 30/11/2019 duyluan3110 Xếp tam giác C++ too-late   correct
126778 15:53 - 30/11/2019 duyluan3110 Xếp tam giác C++ too-late   correct
126776 15:40 - 30/11/2019 phidinh13 Chia kẹo C++ too-late   correct
126597 18:24 - 29/11/2019 19T1021145 Chia kẹo C++ too-late   wrong-answer
126462 20:21 - 28/11/2019 nguyenxuanlinh Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   correct
126461 20:13 - 28/11/2019 nguyenxuanlinh Khoảng cách ngắn nhất C++ too-late   correct
126460 19:15 - 28/11/2019 nguyenthao Xếp tam giác C++ too-late   correct
126428 16:42 - 28/11/2019 Ngoc_Nguyen_98 Xếp tam giác C++ too-late   run-error
126390 14:51 - 28/11/2019 nguyenxuanlinh Xếp tam giác C++ too-late   correct
126315 10:41 - 28/11/2019 nguyenxuanlinh Chia kẹo C++ too-late   correct
126254 23:43 - 27/11/2019 UIH-NguyenVanAnhTuan Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   correct
126253 23:42 - 27/11/2019 UIH-NguyenVanAnhTuan Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   run-error
126243 23:11 - 27/11/2019 UIH-NguyenVanAnhTuan Chia kẹo C++ too-late   correct
126192 22:25 - 27/11/2019 UIH-TranVanNhan Chia kẹo C++ too-late   correct
126187 22:19 - 27/11/2019 UIH-TranVanNhan Chia kẹo C++ too-late   wrong-answer
126161 21:48 - 27/11/2019 nhphucqt Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   correct
126159 21:48 - 27/11/2019 nhphucqt Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   wrong-answer
126155 21:45 - 27/11/2019 nhphucqt Khoảng cách ngắn nhất C++ too-late   correct
126154 21:45 - 27/11/2019 nhphucqt Khoảng cách ngắn nhất C++ too-late   compiler-error
126150 21:40 - 27/11/2019 nhphucqt Chia kẹo C++ too-late   correct
126148 21:36 - 27/11/2019 nhphucqt Xếp tam giác C++ too-late   correct
126079 19:14 - 27/11/2019 quocdongqh Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   correct
126078 19:13 - 27/11/2019 quocdongqh Khoảng cách ngắn nhất C++ too-late   wrong-answer
126077 19:11 - 27/11/2019 quocdongqh Khoảng cách ngắn nhất C++ too-late   wrong-answer
126076 19:10 - 27/11/2019 quocdongqh Xếp tam giác C++ too-late   correct
125743 10:10 - 27/11/2019 nongtuankb Xếp tam giác C++ too-late   correct
125438 18:47 - 26/11/2019 UIH-PhanChiTrung Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   correct
125437 18:46 - 26/11/2019 UIH-PhanChiTrung Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   correct
125434 18:44 - 26/11/2019 UIH-PhanChiTrung Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   wrong-answer
125433 18:43 - 26/11/2019 UIH-PhanChiTrung Đếm số cặp nghiệm của phương trình C++ too-late   wrong-answer
125418 18:02 - 26/11/2019 UIH-TranVanNhan Chia kẹo C++ too-late   wrong-answer
125417 18:02 - 26/11/2019 UIH-VoMinhDuoc Chia kẹo GNU C++ 14 too-late   compiler-error
125415 18:01 - 26/11/2019 PDL-PhanRin Chia kẹo C too-late   compiler-error

Chat - 0 kết nối