Olympic không chuyên tin 2019
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Xếp tam giác 100 1 256000
B
Chia kẹo 100 1 256000
C
Khoảng cách ngắn nhất 100 1 256000
D
Đếm số cặp nghiệm của phương trình 100 1 256000
E
Lát gạch cổ điển 100 1 256000

Đề bài: Xếp tam giác

Điểm: 100

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Xếp tam giác

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối