Thực hành KTLT ngày 28/10
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Tính lãi suất ngân hàng 10 1 256000
B
Kiểm tra tính tăng dần 10 1 256000
C
Tìm số nhỏ nhất 10 1 256000
D
Giả thiết A Bach 10 1 256000

Chat - 0 kết nối