Luyện tập 30 cùng SamNguyen
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
MUTATION 10 1 256000
B
ODD 10 1 256000
C
SUM2D 10 1 256000
D
TRANSFORM 10 1 256000
E
WEALTHY 10 1 256000

Chat - 0 kết nối