Luyện tập 6 OLP-ICPC
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
122777 15:32 - 24/11/2019 dung0432 Rút gọn dãy số C++ too-late   wrong-answer
122730 12:04 - 24/11/2019 dung0432 Rút gọn dãy số C++ too-late   run-error
122712 10:40 - 24/11/2019 dung0432 Rút gọn dãy số C++ too-late   run-error
122711 10:37 - 24/11/2019 dung0432 Làm thợ mộc C++ too-late   correct
122708 10:32 - 24/11/2019 dung0432 Làm thợ mộc C++ too-late   wrong-answer
122707 10:31 - 24/11/2019 dung0432 Làm thợ mộc C++ too-late   run-error
122699 10:03 - 24/11/2019 dung0432 Tìm số bị xóa C++ too-late   correct
122670 09:09 - 24/11/2019 dung0432 Phép cộng không nhớ C++ too-late   wrong-answer
122669 09:08 - 24/11/2019 dung0432 Tìm số bị xóa C++ too-late   wrong-answer
122667 09:05 - 24/11/2019 dung0432 Tìm số bị xóa C++ too-late   wrong-answer
122666 09:05 - 24/11/2019 dung0432 Phép cộng không nhớ C++ too-late   no-output
122664 08:52 - 24/11/2019 dung0432 Phép cộng không nhớ C++ too-late   wrong-answer
122663 08:49 - 24/11/2019 dung0432 Phép cộng không nhớ C++ too-late   wrong-answer
122661 08:46 - 24/11/2019 dung0432 Phép cộng không nhớ C++ too-late   wrong-answer
122660 08:46 - 24/11/2019 dung0432 Phép cộng không nhớ C++ too-late   no-output
119806 20:05 - 14/11/2019 SamNguyen Rút gọn dãy số C++ too-late   wrong-answer
119805 20:04 - 14/11/2019 SamNguyen Rút gọn dãy số C++ too-late   wrong-answer
119804 19:50 - 14/11/2019 SamNguyen Tìm số bị xóa C++ too-late   correct
119803 19:49 - 14/11/2019 SamNguyen Tìm số bị xóa C++ too-late   wrong-answer
119799 19:36 - 14/11/2019 SamNguyen Phép cộng không nhớ C++ too-late   timelimit
113330 10:50 - 04/10/2019 tuanvynguyen1 Phép cộng không nhớ C++ too-late   correct
113314 23:04 - 03/10/2019 ChampBit Đọc sách GNU C++ 14 too-late   correct
113313 22:54 - 03/10/2019 ChampBit Phép cộng không nhớ GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
113312 22:53 - 03/10/2019 ChampBit Phép cộng không nhớ GNU C++ 14 too-late   correct
113311 22:53 - 03/10/2019 tuanvynguyen1 Rút gọn dãy số C++ too-late   correct
113309 22:52 - 03/10/2019 tuanvynguyen1 Rút gọn dãy số C++ too-late   run-error
113304 22:41 - 03/10/2019 tuanvynguyen1 Tìm số bị xóa C++ too-late   correct
113303 22:39 - 03/10/2019 tuanvynguyen1 Tìm số bị xóa C++ too-late   wrong-answer
113301 22:28 - 03/10/2019 18T1021022 Phép cộng không nhớ C++ wrong-answer
113300 22:12 - 03/10/2019 huyntp1103 Phép cộng không nhớ C++ wrong-answer
113299 22:09 - 03/10/2019 huyntp1103 Phép cộng không nhớ C++ wrong-answer
113298 22:06 - 03/10/2019 huyntp1103 Phép cộng không nhớ C++ wrong-answer
113297 22:01 - 03/10/2019 18T1021022 Rút gọn dãy số C++ wrong-answer
113296 21:58 - 03/10/2019 vinhnt Rút gọn dãy số GNU C++ 14 correct
113295 21:56 - 03/10/2019 huyntp1103 Phép cộng không nhớ C++ wrong-answer
113294 21:54 - 03/10/2019 huyntp1103 Phép cộng không nhớ C++ wrong-answer
113293 21:54 - 03/10/2019 vinhnt Biến đổi mảng bằng windows GNU C++ 14 wrong-answer
113292 21:52 - 03/10/2019 vinhnt Biến đổi mảng bằng windows GNU C++ 14 compiler-error
113291 21:52 - 03/10/2019 18T1021022 Tìm số bị xóa C++ correct
113290 21:40 - 03/10/2019 kuro Đọc sách C++ correct
113289 21:35 - 03/10/2019 18T1021022 Làm thợ mộc C++ timelimit
113288 21:34 - 03/10/2019 vinhnt Rút gọn dãy số GNU C++ 14 timelimit
113287 21:33 - 03/10/2019 18T1021118 Làm thợ mộc C++ wrong-answer
113286 21:32 - 03/10/2019 ChampBit Biến đổi mảng bằng windows GNU C++ 14 timelimit
113285 21:30 - 03/10/2019 vinhnt Tìm số bị xóa GNU C++ 14 correct
113284 21:30 - 03/10/2019 18T1021022 Làm thợ mộc C++ timelimit
113283 21:29 - 03/10/2019 Baby Rain Làm thợ mộc GNU C++ 14 correct
113282 21:27 - 03/10/2019 18T1021118 Làm thợ mộc C++ wrong-answer
113281 21:26 - 03/10/2019 18T1021146 Rút gọn dãy số C++ wrong-answer
113280 21:23 - 03/10/2019 vinhnt Rút gọn dãy số GNU C++ 14 wrong-answer

Chat - 0 kết nối