Luyện tập 6 OLP-ICPC
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Phép cộng không nhớ 10 1 256000
B
Tìm số bị xóa 10 1 256000
C
Rút gọn dãy số 10 1 256000
D
Làm thợ mộc 10 1 256000
E
Đọc sách 10 1 256000
F
Biến đổi mảng bằng windows 10 1 256000

Đề bài: Tìm số bị xóa

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Tìm số bị xóa

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối