Luyện tập 5 OLP-ICPC
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Bộ ba có tích lớn nhất 10 1 256000
B
Tổng của tích ba số liên tiếp 10 1 256000
C
Tổng bình phương 10 1 256000
D
Bắc thang 10 1 256000
E
Làm dự án 10 1 256000
F
Đường dẫn Palindrome 10 1 256000
G
Phần tử cạnh tranh 10 1 256000

Đề bài: Bắc thang

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Bắc thang

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối