Luyện tập 4 OLP-ICPC
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
122890 19:24 - 24/11/2019 huyntp1103 Thi Olympic C++ too-late   correct
113420 22:41 - 05/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Đoạn chia hết cho M GNU C++ 14 too-late   correct
113419 22:36 - 05/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Thi Olympic C++ too-late   correct
113418 22:36 - 05/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Tính tổng D lần C++ too-late   wrong-answer
113417 22:29 - 05/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Tính tổng D lần C++ too-late   correct
113416 22:14 - 05/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Tổng dãy xoay chiều GNU C++ 14 too-late   correct
112577 19:40 - 30/09/2019 18T1021208 Đoạn chia hết cho M C++ too-late   wrong-answer
112572 18:45 - 30/09/2019 18T1021208 Thi Olympic C++ too-late   wrong-answer
112571 18:39 - 30/09/2019 18T1021208 Thi Olympic C++ too-late   wrong-answer
112449 17:49 - 29/09/2019 scouts Tổng dãy xoay chiều Java too-late   run-error
112448 17:43 - 29/09/2019 scouts Tổng dãy xoay chiều Java too-late   run-error
112447 17:41 - 29/09/2019 scouts Tổng dãy xoay chiều Java too-late   run-error
112446 17:36 - 29/09/2019 scouts Tổng dãy xoay chiều Java too-late   run-error
112445 17:33 - 29/09/2019 scouts Tổng dãy xoay chiều Java too-late   run-error
112444 17:33 - 29/09/2019 scouts Dựng hình bằng dây Java too-late   run-error
112443 16:41 - 29/09/2019 tuanvynguyen1 Dựng hình bằng dây C++ too-late   run-error
112442 16:39 - 29/09/2019 tuanvynguyen1 Thi Olympic C++ too-late   correct
112441 13:15 - 29/09/2019 scouts Dựng hình bằng dây Java too-late   correct
112439 10:25 - 29/09/2019 tuanvynguyen1 Tính tổng D lần C++ too-late   correct
112438 09:40 - 29/09/2019 tuanvynguyen1 Dựng hình bằng dây C++ too-late   run-error
112437 08:58 - 29/09/2019 tuanvynguyen1 Dựng hình bằng dây C++ too-late   wrong-answer
112436 08:52 - 29/09/2019 tuanvynguyen1 Dựng hình bằng dây C++ too-late   run-error
112435 08:50 - 29/09/2019 tuanvynguyen1 Dựng hình bằng dây C++ too-late   run-error
112434 06:56 - 29/09/2019 Nghia_Tea Tính tổng D lần C++ too-late   correct
112433 22:28 - 28/09/2019 Baby Rain Dựng hình bằng dây GNU C++ 14 wrong-answer
112432 22:26 - 28/09/2019 Baby Rain Dựng hình bằng dây GNU C++ 14 wrong-answer
112431 22:25 - 28/09/2019 Ryan Dựng hình bằng dây C++ wrong-answer
112429 22:21 - 28/09/2019 18T1021146 Dựng hình bằng dây C++ wrong-answer
112428 22:17 - 28/09/2019 18T1021208 Đoạn chia hết cho M C++ wrong-answer
112426 22:15 - 28/09/2019 logọthanlong159 Đoạn chia hết cho M Pascal timelimit
112423 22:13 - 28/09/2019 Ryan Dựng hình bằng dây C++ wrong-answer
112421 22:11 - 28/09/2019 kuro Thi Olympic C++ wrong-answer
112420 22:10 - 28/09/2019 18T1021011 Đoạn chia hết cho M C++ timelimit
112419 22:09 - 28/09/2019 18T1021208 Đoạn chia hết cho M C++ wrong-answer
112418 22:09 - 28/09/2019 Nghia_Tea Dựng hình bằng dây C++ wrong-answer
112417 22:06 - 28/09/2019 kuro Thi Olympic C++ wrong-answer
112415 22:01 - 28/09/2019 Nghia_Tea Dựng hình bằng dây C++ wrong-answer
112414 21:58 - 28/09/2019 18T1021355 Tổng dãy xoay chiều C++ correct
112409 21:54 - 28/09/2019 18T1021146 Tính tổng D lần C++ correct
112407 21:50 - 28/09/2019 18T1021355 Tổng dãy xoay chiều C++ wrong-answer
112405 21:48 - 28/09/2019 18T1021355 Tổng dãy xoay chiều C++ wrong-answer
112403 21:46 - 28/09/2019 logọthanlong159 Dựng hình bằng dây Pascal wrong-answer
112402 21:45 - 28/09/2019 huyntp1103 Tổng dãy xoay chiều C run-error
112401 21:44 - 28/09/2019 18T1021146 Đoạn chia hết cho M C++ timelimit
112400 21:43 - 28/09/2019 huyntp1103 Tính tổng D lần C correct
112399 21:42 - 28/09/2019 18T1021355 Tổng dãy xoay chiều C++ wrong-answer
112398 21:41 - 28/09/2019 logọthanlong159 Đoạn chia hết cho M Pascal timelimit
112397 21:37 - 28/09/2019 Ryan Thi Olympic C++ correct
112396 21:37 - 28/09/2019 kuro Đoạn chia hết cho M C++ timelimit
112395 21:36 - 28/09/2019 kuro Đoạn chia hết cho M C++ timelimit

Chat - 0 kết nối