Luyện tập 4 OLP-ICPC
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Dựng hình bằng dây 10 1 256000
B
Tổng dãy xoay chiều 10 1 256000
C
Tuyển đội ACM 10 1 256000
D
Đến trường 10 1 256000
E
Tính tổng D lần 10 1 256000
F
Thi Olympic 10 1 256000
G
Đoạn chia hết cho M 10 2 256000

Đề bài: Tuyển đội ACM

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Tuyển đội ACM

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối