Luyện tập 3 OLP-ICPC
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Điều khiển robot 10 1 256000
B
Chia tập hợp 10 1 256000
C
Sản xuất hàng hóa 10 1 256000
D
Kết hợp tiền 10 1 256000
E
Tổng các chữ số chẵn 10 1 256000
F
Số may mắn 10 1 256000
G
Bi xanh, Bi đỏ 10 1 256000

Đề bài: Kết hợp tiền

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Kết hợp tiền

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối