Luyện tập 2 OLP-ICPC
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
126788 16:25 - 30/11/2019 huyntp1103 Đếm phần tử trong đoạn C++ too-late   correct
126241 23:10 - 27/11/2019 hoangle134134 Đếm phần tử trong đoạn C++ too-late   timelimit
126240 23:10 - 27/11/2019 hoangle134134 Đếm phần tử trong đoạn C++ too-late   run-error
126239 23:05 - 27/11/2019 hoangle134134 Đếm phần tử trong đoạn C++ too-late   timelimit
125583 21:49 - 26/11/2019 hoangle134134 Đếm phần tử trong đoạn C++ too-late   run-error
125580 21:44 - 26/11/2019 hoangle134134 Đếm phần tử trong đoạn C++ too-late   run-error
125541 21:12 - 26/11/2019 hoangle134134 Đếm phần tử trong đoạn C++ too-late   timelimit
125540 21:12 - 26/11/2019 hoangle134134 Đếm phần tử trong đoạn C++ too-late   run-error
122962 01:35 - 25/11/2019 hoangle134134 Đèn đường C++ too-late   run-error
122961 01:25 - 25/11/2019 hoangle134134 Đèn đường C++ too-late   run-error
122960 01:23 - 25/11/2019 hoangle134134 Đèn đường C++ too-late   run-error
122959 01:18 - 25/11/2019 hoangle134134 Đèn đường C++ too-late   run-error
122958 01:16 - 25/11/2019 hoangle134134 Đèn đường C++ too-late   run-error
118793 19:57 - 11/11/2019 hoangle134134 Biến đổi về Zero C too-late   correct
118792 19:54 - 11/11/2019 hoangle134134 Biến đổi về Zero C too-late   wrong-answer
118791 19:53 - 11/11/2019 hoangle134134 Biến đổi về Zero C too-late   wrong-answer
118790 19:50 - 11/11/2019 hoangle134134 Biến đổi về Zero C too-late   compiler-error
118009 19:54 - 06/11/2019 ChampBit Chia dãy thành k đoạn GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
118008 19:54 - 06/11/2019 ChampBit Chia dãy thành k đoạn C++ too-late   compiler-error
118005 19:51 - 06/11/2019 ChampBit Chia dãy thành k đoạn GNU C++ 14 too-late   correct
113764 22:55 - 11/10/2019 18t1021223 Đếm phần tử trong đoạn C++ too-late   timelimit
113756 22:02 - 11/10/2019 18t1021223 Biến đổi về Zero C++ too-late   correct
113755 21:59 - 11/10/2019 18t1021223 Biến đổi về Zero C++ too-late   compiler-error
113316 23:18 - 03/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Đèn đường GNU C++ 14 too-late   correct
113315 23:14 - 03/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Đếm phần tử trong đoạn C++ too-late   correct
113310 22:53 - 03/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Chia dãy thành k đoạn C++ too-late   correct
113308 22:51 - 03/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Chia dãy thành k đoạn C++ too-late   correct
113307 22:51 - 03/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Chia dãy thành k đoạn C++ too-late   wrong-answer
113306 22:50 - 03/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Chia dãy thành k đoạn C++ too-late   compiler-error
113305 22:48 - 03/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Biến đổi về Zero C++ too-late   run-error
113302 22:30 - 03/10/2019 HAUI.One_Punch_AC Biến đổi về Zero C++ too-late   correct
111818 23:18 - 23/09/2019 18T1021208 Đếm phần tử trong đoạn C++ too-late   correct
111720 10:03 - 21/09/2019 khoavida Biến đổi về Zero C++ too-late   correct
111586 19:38 - 19/09/2019 Bo Đèn đường C++ too-late   compiler-error
111521 08:40 - 19/09/2019 Baby Rain Chia dãy thành k đoạn GNU C++ 14 too-late   correct
111520 06:32 - 19/09/2019 Baby Rain Đếm phần tử trong đoạn GNU C++ 14 too-late   correct
111489 22:00 - 18/09/2019 N4_Nguyen_Quoc_Cuong Chia dãy thành k đoạn GNU C++ 14 too-late   correct
111488 22:00 - 18/09/2019 N4_Nguyen_Quoc_Cuong Chia dãy thành k đoạn C++ too-late   compiler-error
111486 21:58 - 18/09/2019 N4_Nguyen_Quoc_Cuong Chia dãy thành k đoạn GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
111485 21:56 - 18/09/2019 N4_Nguyen_Quoc_Cuong Chia dãy thành k đoạn GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
111484 21:56 - 18/09/2019 N4_Nguyen_Quoc_Cuong Chia dãy thành k đoạn GNU C++ 14 too-late   timelimit
111483 21:53 - 18/09/2019 N4_Nguyen_Quoc_Cuong Chia dãy thành k đoạn GNU C++ 14 too-late   timelimit
111475 21:47 - 18/09/2019 N4_Nguyen_Quoc_Cuong Chia dãy thành k đoạn GNU C++ 14 too-late   timelimit
111469 21:42 - 18/09/2019 N4_Nguyen_Quoc_Cuong Biến đổi về Zero GNU C++ 14 too-late   correct
111446 15:50 - 18/09/2019 ChampBit Đèn đường GNU C++ 14 timelimit
111445 15:49 - 18/09/2019 ChampBit Đèn đường GNU C++ 14 timelimit
111443 15:45 - 18/09/2019 ChampBit Biến đổi về Zero C++ correct
111441 15:45 - 18/09/2019 Baby Rain Đếm phần tử trong đoạn GNU C++ 14 wrong-answer
111440 15:42 - 18/09/2019 ngu_nhu_con_trau Đếm phần tử trong đoạn C++ timelimit
111439 15:36 - 18/09/2019 ChampBit Đèn đường GNU C++ 14 run-error

Chat - 0 kết nối