Luyện tập 2 OLP-ICPC
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Biến đổi về Zero 10 1 256000
B
Chia dãy thành k đoạn 10 1 256000
C
Đèn đường 10 1 256000
D
Đếm phần tử trong đoạn 10 1 256000

Đề bài: Đèn đường

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Đèn đường

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối