Khởi động OLP 2019
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
131981 23:45 - 04/11/2020 IUH.EzsKey Đếm số zero cuối của n! GNU C++ 14 too-late   correct
131978 23:40 - 04/11/2020 IUH.EzsKey Đếm số zero cuối của n! GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
131968 23:26 - 04/11/2020 IUH.EzsKey Đếm số zero cuối của n! GNU C++ 14 too-late   timelimit
129378 10:12 - 22/10/2020 18t1021241 Đếm số zero cuối của n! C++ too-late   timelimit
126201 22:33 - 27/11/2019 hoangle134134 Tổng các ước số C++ too-late   timelimit
126198 22:31 - 27/11/2019 hoangle134134 Tổng các ước số C++ too-late   timelimit
126197 22:30 - 27/11/2019 hoangle134134 Tổng các ước số C++ too-late   timelimit
126183 22:14 - 27/11/2019 hoangle134134 Tổng các ước số C++ too-late   timelimit
126166 21:53 - 27/11/2019 hoangle134134 Tổng các ước số C++ too-late   timelimit
125738 09:45 - 27/11/2019 htthinh1999 Lũy thừa hai cấp C++ too-late   correct
125734 09:40 - 27/11/2019 htthinh1999 Lũy thừa hai cấp C++ too-late   timelimit
123617 22:13 - 25/11/2019 18T3041035 Xâu lặp dài nhất Pascal too-late   wrong-answer
123616 22:12 - 25/11/2019 18T3041035 Xâu lặp dài nhất Pascal too-late   wrong-answer
123519 20:58 - 25/11/2019 18T3041035 Đếm số zero cuối của n! Pascal too-late   correct
123516 20:51 - 25/11/2019 18T3041035 Đếm số zero cuối của n! Pascal too-late   wrong-answer
122956 00:44 - 25/11/2019 hoangle134134 Hình xoán ốc C++ too-late   correct
122955 00:43 - 25/11/2019 hoangle134134 Hình xoán ốc C++ too-late   run-error
122878 18:40 - 24/11/2019 hoangle134134 Phần tử thứ n của dãy Fibonacci C++ too-late   wrong-answer
122853 17:58 - 24/11/2019 hoangle134134 Phần tử thứ n của dãy Fibonacci C too-late   wrong-answer
122835 17:43 - 24/11/2019 hoangle134134 Lũy thừa hai cấp C++ too-late   correct
122832 17:42 - 24/11/2019 hoangle134134 Lũy thừa hai cấp C++ too-late   run-error
122831 17:37 - 24/11/2019 hoangle134134 Lũy thừa hai cấp C++ too-late   run-error
122804 16:57 - 24/11/2019 Nhật Minh Lũy thừa hai cấp Pascal too-late   timelimit
122801 16:52 - 24/11/2019 Nhật Minh Lũy thừa hai cấp Pascal too-late   run-error
122787 16:21 - 24/11/2019 Nhật Minh Tổng các ước số Pascal too-late   timelimit
122782 16:10 - 24/11/2019 Nhật Minh Tổng các ước số Pascal too-late   timelimit
122779 16:03 - 24/11/2019 Nhật Minh Tổng các ước số Pascal too-late   wrong-answer
122731 12:06 - 24/11/2019 Nhật Minh Xâu lặp dài nhất Pascal too-late   wrong-answer
122729 11:59 - 24/11/2019 Nhật Minh Xâu lặp dài nhất Pascal too-late   wrong-answer
122728 11:58 - 24/11/2019 Nhật Minh Xâu lặp dài nhất Pascal too-late   compiler-error
122727 11:58 - 24/11/2019 Nhật Minh Xâu lặp dài nhất Pascal too-late   wrong-answer
122726 11:52 - 24/11/2019 Nhật Minh Xâu lặp dài nhất Pascal too-late   wrong-answer
122725 11:34 - 24/11/2019 Nhật Minh Xâu lặp dài nhất Pascal too-late   wrong-answer
122716 11:07 - 24/11/2019 Nhật Minh Đếm số zero cuối của n! Pascal too-late   correct
118800 20:48 - 11/11/2019 hoangle134134 Phần tử thứ n của dãy Fibonacci C too-late   wrong-answer
118799 20:32 - 11/11/2019 hoangle134134 Phần tử thứ n của dãy Fibonacci C too-late   wrong-answer
118798 20:16 - 11/11/2019 hoangle134134 Phần tử thứ n của dãy Fibonacci C too-late   timelimit
118785 19:31 - 11/11/2019 hoangle134134 Chọn tiền xu C too-late   correct
117527 02:40 - 05/11/2019 17T1021123 Đếm số zero cuối của n! C++ too-late   timelimit
112826 22:38 - 30/09/2019 HAUI.One_Punch_AC Hình xoán ốc C++ too-late   correct
112821 22:34 - 30/09/2019 HAUI.One_Punch_AC Phần tử thứ n của dãy Fibonacci C++ too-late   correct
112815 22:28 - 30/09/2019 HAUI.One_Punch_AC Chọn tiền xu C++ too-late   correct
112805 22:19 - 30/09/2019 HAUI.One_Punch_AC Hàm mũ C++ too-late   correct
112790 22:01 - 30/09/2019 HAUI.One_Punch_AC Liệt kê hoán vị của xâu ký tự C++ too-late   correct
112778 21:48 - 30/09/2019 HAUI.One_Punch_AC Lũy thừa hai cấp C++ too-late   correct
112753 21:15 - 30/09/2019 HAUI.One_Punch_AC Tổng các ước số C++ too-late   timelimit
112744 21:07 - 30/09/2019 HAUI.One_Punch_AC Xâu lặp dài nhất C++ too-late   correct
112743 21:05 - 30/09/2019 HAUI.One_Punch_AC Xâu lặp dài nhất C++ too-late   wrong-answer
112742 21:05 - 30/09/2019 HAUI.One_Punch_AC Đếm số zero cuối của n! C++ too-late   correct
112274 11:55 - 28/09/2019 T Xâu lặp dài nhất C++ too-late   correct

Chat - 0 kết nối